ข้อมูลหุ้น FSS

บริษัท บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ เงินทุนและหลักทรัพย์
ที่อยู่ 999/9 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 18 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2658-9000
โทรสาร 0-2658-9501
เว๊บไซต์ www.fnsyrus.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน