ข้อมูลหุ้น FORTH

บริษัท บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่อยู่ เลขที่ 1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม. 10400
โทรศัพท์ 0-2265-6700, 0-2271-2888
โทรสาร 0-2265-6799, 0-2279-4888
เว๊บไซต์ http://www.forth.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน