คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น FNS

บริษัท บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ เงินทุนและหลักทรัพย์
ที่อยู่ เลขที่ 48/48 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
โทรศัพท์ 0-2697-3700
โทรสาร 0-2266-6688
เว๊บไซต์ http://www.finansa.com
ราคาหุ้น 4.32
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 345,879,451
No. ShareHolder (FNS) วันที่ 11/05/21 วันที่ 08/03/21 วันที่ 14/10/20 วันที่ 27/03/20 วันที่ 03/05/19 วันที่ 30/10/18 วันที่ 07/09/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย วรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์124,793,30636.08% (+2.60)115,793,30633.48% 115,793,30633.48% (-1.16)119,793,30634.64% 119,793,30634.64% (+26.15)20,980,0008.49% 20,980,0008.49%
2นาย กอบคุณ เธียรปรีชา20,350,0005.88% (-3.34)31,900,0009.22% (-0.77)34,550,0009.99% (+0.23)33,767,5009.76% (+0.27)32,831,5009.49% (-4.00)33,330,00013.49% (-0.04)33,430,00013.53%
3MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC13,776,8553.98% 13,776,8553.98% 13,776,8553.98% 13,776,8553.98% 13,776,8553.98% (-1.60)13,776,8555.58% 13,776,8555.58%
4ม.ล. สุทธิมาน โภคาชัยพัฒน์10,500,0003.04% 10,500,0003.04% 10,500,0003.04% 10,500,0003.04% 10,500,0003.04% (-1.21)10,500,0004.25% 10,500,0004.25%
5CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH8,554,9002.47% 8,554,9002.47% (+0.82)5,723,8001.65% (-0.06)5,923,8001.71% (+1.71)0 0 0
6น.ส. ญาสินี อภิธโนทัย8,527,2002.47% 8,527,2002.47% 8,527,2002.47% 8,527,2002.47% 8,527,2002.47% (-0.98)8,527,2003.45% 8,527,2003.45%
7นาย วชิระ ทยานาราพร7,100,0002.05% 7,100,0002.05% 7,100,0002.05% (+0.17)6,500,0001.88% (+0.26)5,600,0001.62% (-0.65)5,600,0002.27% 5,600,0002.27%
8นาง ประกายคำ ใบแก้ว6,192,0001.79% 6,192,0001.79% 6,192,0001.79% 6,192,0001.79% 6,192,0001.79% (-0.72)6,192,0002.51% 6,192,0002.51%
9น.ส. พันธิกันต์ สุวรรณคีรี4,480,0001.30% (+1.30)0 0 0 0 0 0
10นาย วุธการ จิรอลงกรณ์3,905,7001.13% (+1.13)0 (-1.13)3,905,7001.13% 3,905,7001.13% 3,905,7001.13% (-0.45)3,905,7001.58% 3,905,7001.58%
11DEUTSCHE BANK AG SINGAPORE - PWM0 (-4.05)14,021,5904.05% (+1.16)10,009,4902.89% (-1.94)16,697,9904.83% (+0.06)16,498,2904.77% (-2.39)17,682,2907.16% (-0.23)18,267,9907.39%
12นาง สุกัลยา ทองพันธ์0 (-1.73)5,977,7001.73% (+1.73)0 0 0 0 0
13นาง มนต์รวี เดวิส0 0 (-1.35)4,660,0001.35% 4,660,0001.35% 4,660,0001.35% (-0.41)4,360,0001.76% 4,360,0001.76%
14นาย ถาวร สุขศรีสราญจิตร0 0 (-1.12)3,863,2001.12% (+1.12)0 0 0 0
15นาง ธิดารัตน์ อรุณวิไลรัตน์0 0 (-0.97)3,338,1000.97% 3,338,1000.97% (-0.08)3,637,9001.05% (-0.42)3,637,9001.47% 3,637,9001.47%
16OCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED0 0 (-0.90)3,114,3000.90% 3,114,3000.90% 3,114,3000.90% (-0.36)3,114,3001.26% 3,114,3001.26%
17นาย พงศ์ธวัช ชีรณวาณิช0 0 (-0.87)3,000,0000.87% (+0.04)2,867,4000.83% 2,867,4000.83% (-0.33)2,867,4001.16% 2,867,4001.16%
18นาย กำจร อรุณวิไลรัตน์0 0 (-0.82)2,833,9000.82% 2,833,9000.82% 2,833,9000.82% (-0.33)2,833,9001.15% 2,833,9001.15%
19นาย ธงชัย จิรอลงกรณ์0 0 (-0.82)2,831,1000.82% 2,831,1000.82% 2,831,1000.82% (-0.33)2,831,1001.15% 2,831,1001.15%
20นาง สุมนี โภคาชัยพัฒน์0 0 (-0.62)2,140,0000.62% 2,140,0000.62% 2,140,0000.62% (-0.25)2,140,0000.87% 2,140,0000.87%
21นาง ลินดา มุทิรางกูร0 0 (-0.62)2,127,7000.62% (+0.62)0 0 0 (-0.70)1,730,0000.70%
22นาง จันทนา ทรัพย์ธานารัตน0 0 (-0.61)2,100,0000.61% 2,100,0000.61% 2,100,0000.61% (-0.24)2,100,0000.85% (+0.18)1,650,0000.67%
23บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด0 0 (-0.60)2,076,9730.60% (-0.07)2,306,2730.67% (-0.24)3,134,3730.91% (-0.12)2,552,2731.03% (-0.05)2,675,2751.08%
24นาย ภวินท์ โภคาชัยพัฒน์0 0 (-0.58)2,000,0000.58% (+0.58)0 0 0 0
25น.ส. ชนม์นิภา โภคาชัยพัฒน์0 0 (-0.58)2,000,0000.58% (+0.58)0 0 0 0
26นาง รัตนา กมลรัตนกุล0 0 (-0.52)1,800,0000.52% (+0.52)0 0 0 0
27นาย พนัส อัสสวิโรจน์เรือง0 0 (-0.52)1,789,0000.52% 1,789,0000.52% (+0.02)1,740,0000.50% (-0.07)1,404,0000.57% 1,404,0000.57%
28นาย พลเดช อรุณวิไลรัตน์0 0 (-0.51)1,780,0000.51% 1,780,0000.51% 1,780,0000.51% (-0.20)1,750,0000.71% (+0.02)1,700,0000.69%
29นาย เนตร จันทรัศมี0 0 (-0.50)1,730,0000.50% 1,730,0000.50% 1,730,0000.50% (+0.50)0 0
30แพทย์หญิง ลินดา มุทิรางกูร0 0 0 (-0.62)2,127,7000.62% (+0.11)1,780,0000.51% (-0.19)1,730,0000.70% (+0.70)0
31UBS AG SINGAPORE BRANCH0 0 0 0 (-1.65)5,723,8001.65% (-0.67)5,723,8002.32% 5,723,8002.32%
32นาย บุญลาภ วัชราวนิชกุล0 0 0 0 0 (-0.76)1,886,0000.76% (-0.05)1,994,0000.81%
33นาย จิตรยุทธ จุณณะภาต0 0 0 0 0 (-0.69)1,700,0000.69% 1,700,0000.69%
34นาง ประภาพรรณ อินนัดดา0 0 0 0 0 (-0.68)1,680,0000.68% 1,680,0000.68%
35นาย วิกรม สมจิตต์อารีย์0 0 0 0 0 (-0.65)1,600,0000.65% 1,600,0000.65%
36นาง พิมพวรรณ จี0 0 0 0 0 (-0.57)1,405,3000.57% 1,405,3000.57%
37นาย อนุรักษ์ บุญแสวง0 0 0 0 0 (-0.56)1,380,0000.56% (+0.56)0
38BANK OF SINGAPORE LIMITED-CLIENT 1035150 0 0 0 0 (-0.55)1,350,0000.55% 1,350,0000.55%
39นาย สุรพันธ์ พัฒนพิฑูรย์0 0 0 0 0 (-0.50)1,240,0000.50% 1,240,0000.50%
ฟินันซ่า ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)MK -บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)SET986,734,564
2บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)PROSPECT -ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียลSET596,986,700
Total1,583,721,264
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง