คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น EVER

บริษัท บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ เลขที่ 223/96 อาคาร คันทรี่ ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
โทรศัพท์ 0-2361-6156-60
โทรสาร 0-2720-7598-9
เว๊บไซต์ www.everland.co.th
ราคาหุ้น 0.22
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 3,884,587,864
No. ShareHolder (EVER) วันที่ 13/03/20 วันที่ 15/03/19 วันที่ 14/03/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย จอมทรัพย์ โลจายะ729,137,14218.77% (+6.75)466,768,84212.02% 466,768,84212.02%
2นาย สวิจักร์ โลจายะ480,768,70012.38% (+9.44)114,068,7002.94% 114,068,7002.94%
3นาย ประสงค์ มานะยี่ง166,176,5004.28% (+3.70)22,645,6000.58% (-0.84)55,000,0001.42%
4นาย เสรี ตันชูเกียรติ140,000,0003.60% (+1.98)63,000,0001.62% (+0.87)29,000,0000.75%
5นาย สงคราม ชีวประวัติดำรงค์106,332,1202.74% 106,332,1202.74% 106,332,1202.74%
6น.ส. ทองเพียร แสนสร้อย85,317,1002.20% (+2.20)0 0
7น.ส. วรัญญา ฉัตรพิริยะพันธ์57,000,0001.47% (+0.39)42,000,0001.08% (+0.18)35,000,0000.90%
8บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด54,670,6741.41% (-0.34)67,973,5731.75% (-1.77)136,753,3113.52%
9นาย ขุมทรัพย์ โลจายะ43,797,7601.13% 43,797,7601.13% 43,797,7601.13%
10นาย นน เพ็ชร์ประภา37,121,2000.96% 37,321,2000.96% (+0.21)28,960,2000.75%
11น.ส. สมศรี ตั้งติรวัฒน์33,300,0000.86% (+0.86)0 0
12นาย สมชาย หงส์รัตนวิจิตร30,318,8000.78% (+0.22)21,899,5000.56% (+0.56)0
13น.ส. กัลย์ทิชา วจนะวิจารณ์30,000,0000.77% (+0.77)0 0
14นาย กุลทีป พิชิตสิงห์25,000,0000.64% 25,000,0000.64% (+0.64)0
15นาง สุวิมล พงษ์ฤทธิ์ศักดา25,000,0000.64% (+0.64)0 0
16นาย สินโชค พิริโยทัยสกุล24,165,2400.62% (-1.42)79,067,1402.04% (+0.43)62,673,8401.61%
17นาย บัญชา สุขอนันต์ชัย22,290,0000.57% (-0.11)26,260,0000.68% (+0.15)20,680,0000.53%
18นาง ปิ่นเพ็ชร นาคะสาทิศ21,000,0000.54% 21,000,0000.54% (+0.54)0
19นาย พชรธรรม์ พลอัครวัตน์20,000,0000.51% (+0.01)19,500,0000.50% (+0.50)0
20นาย พิษณุ อภิราชกมล19,500,0990.50% (+0.50)0 0
21นาย นรินทร์ พรชีวรัตน์19,436,0000.50% (+0.50)0 0
22นาง ดาราณี อัตตะนันทน์0 (-16.35)635,218,75916.35% 635,218,75916.35%
23นาย สุชาติ อุสาหะ0 (-1.85)72,000,0001.85% (-0.58)94,400,0002.43%
24นาย วุฒิชัย พิริโยทัยสกุล0 (-1.47)57,235,8001.47% (+0.85)23,904,0000.62%
25นาย นพดล อนุรักษ์ชัยวิทย์0 (-1.19)46,201,0051.19% (-0.66)71,965,6051.85%
26นาย ทัศนัย สุทัศน์ ณ อยุธยา0 (-0.67)25,908,5000.67% (+0.67)0
27นาย วิษณุ สมบูรณ์0 (-0.62)24,160,0000.62% (+0.09)20,660,0000.53%
28นาย ชรินทร์ โซนี่0 (-0.59)22,832,0000.59% (+0.59)0
29นาย อนันต์ ฉัตรพิริยะพันธ์0 (-0.52)20,100,0000.52% (+0.52)0
30น.ส. ลักษิกา กรรณสูตร0 (-0.50)19,571,5000.50% (+0.50)0
31นาย วิทวัส เลิศบรรณพงษ์0 (-0.50)19,500,0000.50% (-0.04)21,100,0000.54%
32นาย พรพรหม พรหมวาณิช0 0 (-1.12)43,400,0001.12%
33นาง นวพร รัตนชัยกานนท์0 0 (-0.53)20,536,0000.53%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง