คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น EVER

บริษัท บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ เลขที่ 223/96 อาคาร คันทรี่ ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
โทรศัพท์ 0-2361-6156-60
โทรสาร 0-2720-7598-9
เว๊บไซต์ www.everland.co.th
ราคาหุ้น 0.25
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 3,885,130,024
No. ShareHolder (EVER) วันที่ 15/03/19 วันที่ 14/03/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาง ดาราณี อัตตะนันทน์635,218,75916.35% 635,218,75916.35%
2นาย จอมทรัพย์ โลจายะ466,768,84212.02% 466,768,84212.02%
3นาย สวิจักร์ โลจายะ114,068,7002.94% 114,068,7002.94%
4นาย สงคราม ชีวประวัติดำรงค์106,332,1202.74% 106,332,1202.74%
5นาย สินโชค พิริโยทัยสกุล79,067,1402.04% (+0.43)62,673,8401.61%
6นาย สุชาติ อุสาหะ72,000,0001.85% (-0.58)94,400,0002.43%
7บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด67,973,5731.75% (-1.77)136,753,3113.52%
8นาย เสรี ตันชูเกียรติ63,000,0001.62% (+0.87)29,000,0000.75%
9นาย วุฒิชัย พิริโยทัยสกุล57,235,8001.47% (+0.85)23,904,0000.62%
10นาย นพดล อนุรักษ์ชัยวิทย์46,201,0051.19% (-0.66)71,965,6051.85%
11นาย ขุมทรัพย์ โลจายะ43,797,7601.13% 43,797,7601.13%
12น.ส. วรัญญา ฉัตรพิริยะพันธ์42,000,0001.08% (+0.18)35,000,0000.90%
13นาย นน เพ็ชร์ประภา37,321,2000.96% (+0.21)28,960,2000.75%
14นาย บัญชา สุขอนันต์ชัย26,260,0000.68% (+0.15)20,680,0000.53%
15นาย ทัศนัย สุทัศน์ ณ อยุธยา25,908,5000.67% (+0.67)0
16นาย กุลทีป พิชิตสิงห์25,000,0000.64% (+0.64)0
17นาย วิษณุ สมบูรณ์24,160,0000.62% (+0.09)20,660,0000.53%
18นาย ชรินทร์ โซนี่22,832,0000.59% (+0.59)0
19นาย ประสงค์ มานะยี่ง22,645,6000.58% (-0.84)55,000,0001.42%
20นาย สมชาย หงส์รัตนวิจิตร21,899,5000.56% (+0.56)0
21นาง ปิ่นเพ็ชร นาคะสาทิศ21,000,0000.54% (+0.54)0
22นาย อนันต์ ฉัตรพิริยะพันธ์20,100,0000.52% (+0.52)0
23น.ส. ลักษิกา กรรณสูตร19,571,5000.50% (+0.50)0
24นาย วิทวัส เลิศบรรณพงษ์19,500,0000.50% (-0.04)21,100,0000.54%
25นาย พชรธรรม์ พลอัครวัตน์19,500,0000.50% (+0.50)0
26นาย พรพรหม พรหมวาณิช0 (-1.12)43,400,0001.12%
27นาง นวพร รัตนชัยกานนท์0 (-0.53)20,536,0000.53%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง