คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น ESTAR

บริษัท บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 5, 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ 0-2263-1010
โทรสาร 0-2263-1009
เว๊บไซต์ www.estarpcl.com
ราคาหุ้น 0.52
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 5,022,361,934
No. ShareHolder (ESTAR) วันที่ 28/05/21 วันที่ 15/03/21 วันที่ 30/06/20 วันที่ 16/03/20 วันที่ 10/05/19 วันที่ 09/05/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด2,192,260,98443.65% 2,192,260,98443.65% 2,192,260,98443.65% 2,192,260,98443.65% 2,192,260,98443.65% 2,192,260,98443.65%
2บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด554,009,10011.03% 554,009,10011.03% 554,009,10011.03% (+0.82)513,000,00010.21% 513,000,00010.21% 513,000,00010.21%
3บริษัท ซันไรส์ อีคิวตี้ จำกัด279,212,6095.56% 279,212,6095.56% 279,212,6095.56% 279,212,6095.56% 279,212,6095.56% 279,212,6095.56%
4นาย กฤตย์ รัตนรักษ์131,058,5002.61% 131,058,5002.61% 131,058,5002.61% 131,058,5002.61% 131,058,5002.61% 131,058,5002.61%
5นาย ทวี หาญไกรวิไลย์104,000,0002.07% (+0.01)103,330,0002.06% (+0.11)97,700,0001.95% 97,700,0001.95% 98,100,0001.95% (-0.06)100,700,0002.01%
6บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด53,600,5921.07% (+0.21)43,218,3920.86% (+0.01)42,896,8920.85% 42,765,4920.85% (+0.31)27,213,4920.54% (-0.43)48,697,0920.97%
7นาง ลักษณีวรรณ มงคลรัตนชาติ43,306,3000.86% (+0.04)41,030,3000.82% (-0.06)44,356,3000.88% 44,356,3000.88% (+0.04)42,010,3000.84% (+0.84)0
8บริษัท ไซเบอร์ เวนเจอร์ จำกัด42,923,6120.85% 42,923,6120.85% 42,923,6120.85% 42,923,6120.85% 42,923,6120.85% 42,923,6120.85%
9นาง นวลจันทร์ ตีระสงกรานต์36,908,7000.73% (+0.03)35,007,3000.70% (-0.08)39,091,4000.78% 39,091,4000.78% (+0.05)36,746,3000.73% (+0.73)0
10นาย สมศักดิ์ ตีระพัฒนกุล34,847,6000.69% (+0.69)0 (-0.61)30,852,8000.61% (+0.09)26,270,0000.52% (+0.52)0 0
11บริษัท สตาร์บล็อค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)0 (-0.64)32,000,0000.64% 32,000,0000.64% 32,000,0000.64% (-0.20)42,000,0000.84% 42,000,0000.84%
12นาย สุชาติ หวังสว่างกุล0 0 (-0.65)32,616,8000.65% (-0.07)36,316,8000.72% (-0.11)41,816,8000.83% (+0.08)37,516,8000.75%
13นาย ทนนท์ กิตติเมธี0 0 (-0.61)30,733,4000.61% 30,733,4000.61% (+0.02)29,559,2000.59% (+0.08)25,812,2000.51%
14นาย มนัส สายสุข0 0 0 0 0 (-0.63)31,554,2000.63%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง