คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น EPG

บริษัท บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง
ที่อยู่ 770 หมู่ 6 ถนนเทพารักษ์ อำเภอเมือง สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ 0-2383-6599
โทรสาร 0-2383-6532
เว๊บไซต์ www.epg.co.th
ราคาหุ้น 10.80
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 2,799,999,667
No. ShareHolder (EPG) วันที่ 26/11/21 วันที่ 04/08/21 วันที่ 14/06/21 วันที่ 30/11/20 วันที่ 07/08/20 วันที่ 15/06/20 วันที่ 29/11/19 วันที่ 07/08/19 วันที่ 28/11/18 วันที่ 07/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท วิทูรปกรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด1,679,999,80060.00% 1,679,999,80060.00% 1,679,999,80060.00% 1,679,999,80060.00% 1,679,999,80060.00% 1,679,999,80060.00% 1,679,999,80060.00% 1,679,999,80060.00% 1,679,999,80060.00% 1,679,999,80060.00%
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด93,327,1873.33% (+0.21)87,437,8893.12% (+0.22)81,276,2252.90% (+0.47)67,993,5012.43% (+0.87)43,804,3861.56% (-0.16)48,126,7451.72% (-0.92)73,916,3602.64% (+0.45)61,345,9632.19% (+0.02)60,768,1602.17% (-0.22)66,889,0502.39%
3นาย ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์70,400,1002.51% 70,400,1002.51% 70,400,1002.51% 70,400,1002.51% 70,400,1002.51% 70,400,1002.51% 70,400,1002.51% 70,400,1002.51% 70,400,1002.51% 70,400,1002.51%
4นาย เฉลียว วิทูรปกรณ์55,913,0002.00% (+0.05)54,621,0001.95% (+0.02)54,121,0001.93% 54,121,0001.93% 54,121,0001.93% 54,121,0001.93% (+0.35)44,213,6001.58% 44,213,6001.58% (+0.06)42,600,0001.52% 42,600,0001.52%
5นาย ชำนาญ วิทูรปกรณ์48,800,0001.74% 48,800,0001.74% 48,800,0001.74% 48,800,0001.74% 48,800,0001.74% 48,800,0001.74% 48,800,0001.74% 48,800,0001.74% 48,800,0001.74% 48,800,0001.74%
6นาย ธีระวัฒน์ วิทูรปกรณ์41,100,1001.47% 41,100,1001.47% 41,100,1001.47% 41,100,1001.47% 41,100,1001.47% 41,100,1001.47% (+0.04)40,000,1001.43% 40,000,1001.43% 40,000,1001.43% 40,000,1001.43%
7นาย เอกวัฒน์ วิทูรปกรณ์40,400,0001.44% 40,400,0001.44% 40,400,0001.44% 40,400,0001.44% 40,400,0001.44% 40,400,0001.44% 40,400,0001.44% 40,400,0001.44% 40,400,0001.44% 40,400,0001.44%
8นาย ธนาวัฒน์ วิทูรปกรณ์29,400,0001.05% 29,400,0001.05% 29,400,0001.05% 29,400,0001.05% 29,400,0001.05% 29,400,0001.05% 29,400,0001.05% 29,400,0001.05% 29,400,0001.05% 29,400,0001.05%
9กองทุนเปิด เคเคพี หุ้นระยะยาวปันผล23,632,3000.84% (+0.84)0 0 0 0 0 0 0 0 0
10นาง สมรวล วิทูรปกรณ์20,000,0000.71% 20,000,0000.71% 20,000,0000.71% 20,000,0000.71% 20,000,0000.71% 20,000,0000.71% 20,000,0000.71% 20,000,0000.71% 20,000,0000.71% 20,000,0000.71%
11กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF0 (-0.62)17,450,0000.62% (+0.62)0 0 0 0 0 0 0 0
12STATE STREET EUROPE LIMITED0 0 (-0.66)18,416,5460.66% (+0.66)0 0 0 0 0 0 0
13น.ส. เนาวรัตน์ วิทูรปกรณ์0 0 0 (-0.57)15,904,6000.57% 15,887,8000.57% 15,887,8000.57% 15,887,8000.57% 15,887,8000.57% (+0.04)14,700,0000.53% 14,700,0000.53%
14สำนักงานประกันสังคม0 0 0 (-0.56)15,663,8000.56% 15,663,8000.56% 15,663,8000.56% (+0.02)15,023,8000.54% (+0.02)14,453,8000.52% (+0.01)14,143,8000.51% 14,143,8000.51%
15น.ส. รุ่งระวี วิทูรปกรณ์0 0 0 (-0.53)14,700,0000.53% 14,700,0000.53% 14,700,0000.53% 14,700,0000.53% 14,700,0000.53% 14,700,0000.53% 14,700,0000.53%
16กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ0 0 0 0 0 0 (-0.54)15,129,6000.54% (+0.54)0 0 0
17กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.62)17,398,1000.62% (-0.35)27,230,8000.97%
18กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.52)14,616,3000.52% (+0.52)0
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง