ข้อมูลหุ้น EP

บริษัท บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่อยู่ เลขที่ 51/29, 51/61 ซอยวิภาวดีรังสิต66 (สยามสามัคคี) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0-2551-0541-4
โทรสาร 0-2552-0905, 0-2551-0532
เว๊บไซต์ http://www.epco.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน