ข้อมูลหุ้น EMC

บริษัท บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ บริการรับเหมาก่อสร้าง
ที่อยู่ อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 28-30, 140/66-67 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500
โทรศัพท์ 0-2615-6100
โทรสาร 0-2615-6128-30
เว๊บไซต์ www.emc.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน