คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น EIC

บริษัท บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ที่อยู่ เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน ชั้น 15 ยูนิต 1507 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ 0-2075-5667-8
โทรสาร 0-2075-5669
เว๊บไซต์ www.eicasia.net
ราคาหุ้น 0.04
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 9,391,304,348
No. ShareHolder (EIC) วันที่ 16/05/19 วันที่ 13/03/19 วันที่ 02/11/18 วันที่ 26/03/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1น.ส. กัญจนารัศม์ วงศ์พันธุ์2,052,000,00021.85% 2,052,000,00021.85% (-2.50)772,000,00024.35% (+3.75)653,059,10020.60%
2น.ส. วลีรัตน์ โกวิทานุพงศ์1,627,000,00017.32% 1,627,000,00017.32% (+16.50)26,000,0000.82% (+0.82)0
3นาง อรอร อัครเศรณี1,401,250,00014.92% 1,401,250,00014.92% (+9.83)161,250,0005.09% 161,250,0005.09%
4นาง พรรณทิพา เศษธะพานิช1,150,000,00012.25% 1,150,000,00012.25% (+7.52)150,000,0004.73% (+4.73)0
5นาย สุเมธ เศษธะพานิช1,050,000,00011.18% 1,050,000,00011.18% (+6.45)150,000,0004.73% (+4.73)0
6นาย ณรุจ วิวรรธนไกร200,020,0002.13% 200,020,0002.13% (+2.13)0 0
7นาย วิบูลย์ ผาณิตวงศ์65,000,0000.69% 65,000,0000.69% (-1.36)65,000,0002.05% 65,000,0002.05%
8นาย วิณณ์ ผาณิตวงศ์56,000,0000.60% 56,000,0000.60% (+0.60)0 0
9นาย วิทยา จักรเพ็ชร48,000,0000.51% 48,000,0000.51% (-1.00)48,000,0001.51% 48,000,0001.51%
10นาย ธนวัฒน์ ชัยสิริพร47,786,2670.51% 47,786,2670.51% (-1.00)47,786,2671.51% 47,786,2671.51%
11นาง ธัญสินี วงศ์วิวัฒน์0 (-0.52)49,000,0000.52% (-1.03)49,000,0001.55% 49,000,0001.55%
12นาง ธัญสุดา ผาณิตวงศ์0 0 (-1.77)56,000,0001.77% 56,000,0001.77%
13บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด0 0 (-1.43)45,470,3271.43% (-0.11)48,901,8271.54%
14นาย ประสิทธิ์ เวทปัญญาวงศ์0 0 (-1.42)45,150,2001.42% 45,010,0001.42%
15นาย สมศักดิ์ ลี้จงเพิ่มพูน0 0 (-1.33)42,020,0001.33% (+0.16)37,020,0001.17%
16นาย สงวนศักดิ์ สินเจิมศิริ0 0 (-0.95)30,252,0000.95% (+0.29)20,934,9000.66%
17นาง มณีวรรณ จาง0 0 (-0.92)29,111,3800.92% 29,111,3800.92%
18นาย พงศ์รัตน์ ชิวชรัตน์0 0 (-0.91)28,700,0000.91% (+0.26)20,460,0000.65%
19นาง รัตติวรรณ โชตเชาว์โรจน์0 0 (-0.90)28,679,5160.90% 28,679,5160.90%
20นาย เอนก ลิปิพัฒนา0 0 (-0.78)24,664,0000.78% 24,664,0000.78%
21นาย ปฐมพงศ์ กุลศิริเรืองยศ0 0 (-0.76)24,237,5000.76% (+0.76)0
22นาย สมเกียรติ เกื้อกูลพิทักษ์0 0 (-0.70)22,059,1000.70% (+0.70)0
23นาย พีระพงษ์ ดอกคำ0 0 (-0.67)21,199,3000.67% (+0.67)0
24น.ส. ดารณี ศิลกุล0 0 (-0.66)21,078,0000.66% (+0.13)16,943,0000.53%
25น.ส. ปฏิญญา วงค์กุศลเลิศ0 0 (-0.63)20,000,0000.63% 20,000,0000.63%
26น.ส. เพ็ญจันทร์ โยธินอุปไมย0 0 (-0.61)19,422,1400.61% 19,422,1400.61%
27นาย ธนาชัย ไพรรุ่งเรือง0 0 (-0.57)18,000,0000.57% 18,000,0000.57%
28นาย อุรุชา จันทร์หง่อม0 0 (-0.55)17,368,0000.55% (-0.08)20,000,0000.63%
29นาง เบญจมาศ ลิปิพัฒนา0 0 (-0.50)16,000,0000.50% 16,000,0000.50%
30นาง อาภรณ์ วัชระ0 0 (-0.50)16,000,0000.50% (+0.50)0
31นาย สมศักดิ์ เกื้อกูลพิทักษ์0 0 (-0.50)16,000,0000.50% (+0.50)0
32นาย สมยศ วงษ์ทองสาลี0 0 0 (-14.47)458,682,40014.47%
33นาย สุกฤษฏิ์พล อร่ามทองพลล์0 0 0 (-0.84)26,599,9000.84%
34นาย ธนภัทร ตันติเสเวกุล0 0 0 (-0.52)16,515,9000.52%

กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง