คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น EGATIF

บริษัท กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่อยู่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-2686-6100
โทรสาร 0-2670-0430
เว๊บไซต์ www.ktam.co.th
ราคาหุ้น 12.00
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 2,085,500,000
No. ShareHolder (EGATIF) วันที่ 02/12/20 วันที่ 31/08/20 วันที่ 01/06/20 วันที่ 15/04/20 วันที่ 02/12/19 วันที่ 29/08/19 วันที่ 04/04/19 วันที่ 30/11/18 วันที่ 31/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย521,375,00025.00% 521,375,00025.00% 521,375,00025.00% (+25.00)0 0 0 0 0 0
2บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)168,668,9008.09% 168,668,9008.09% 168,668,9008.09% (+0.01)168,539,4008.08% (-0.15)171,553,0008.23% 171,553,0008.23% 171,553,0008.23% (+3.91)90,156,0004.32% (+4.32)0
3ธนาคาร ออมสิน128,000,0006.14% 128,000,0006.14% 128,000,0006.14% 128,000,0006.14% 128,000,0006.14% 128,000,0006.14% 128,000,0006.14% 128,000,0006.14% 128,000,0006.14%
4บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)101,918,0004.89% (-0.24)106,885,0005.13% (-0.55)118,449,4005.68% (-1.25)144,499,4006.93% (-0.23)149,400,8007.16% (-0.69)163,692,1007.85% (-1.24)189,568,8009.09% (-0.21)193,872,2009.30% (-0.18)197,795,8009.48%
5สหกรณ์ออมทรัพย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย จำกัด57,452,9002.75% (-0.04)58,094,3002.79% (-0.05)59,126,5002.84% (-0.09)61,026,5002.93% 61,026,5002.93% (-0.03)61,637,0002.96% (-0.24)66,713,2003.20% (-2.99)129,024,1006.19% (-2.24)175,865,3008.43%
6บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)30,828,6001.48% 30,828,6001.48% 30,828,6001.48% 30,828,6001.48% 30,828,6001.48% (+0.17)27,313,1001.31% (-0.53)38,419,3001.84% (-0.21)42,703,0002.05% (+0.54)31,534,9001.51%
7กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส29,041,4001.39% (-0.01)29,141,4001.40% 29,141,4001.40% 29,141,4001.40% (-0.17)32,726,9001.57% (+0.14)29,890,3001.43% (+0.49)19,567,5000.94% (+0.36)12,115,6000.58% 12,115,6000.58%
8SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED28,723,9001.38% 28,723,9001.38% (+0.08)27,114,9001.30% 27,073,6001.30% (+0.12)24,630,1001.18% 24,707,8001.18% (+1.18)0 0 0
9สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด28,421,5001.36% 28,421,5001.36% 28,421,5001.36% 28,421,5001.36% 28,421,5001.36% (-0.11)30,635,5001.47% (-0.35)38,035,5001.82% 38,035,5001.82% 38,035,5001.82%
10KRUNG THAI PROPERTY AND INFRASTRUCTURE FLEXIBLE FUND23,292,6001.12% 23,292,6001.12% 23,292,6001.12% 23,292,6001.12% (+1.12)0 0 0 0 0
11PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED16,132,0000.77% 16,132,0000.77% 16,132,0000.77% 16,132,0000.77% 16,132,0000.77% (+0.12)13,620,5000.65% (+0.65)0 0 0
12สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลราชวิถี จำกัด15,748,6000.76% (+0.04)14,948,6000.72% (+0.72)0 0 0 0 0 0 0
13บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)15,448,7000.74% 15,448,7000.74% 15,448,7000.74% 15,448,7000.74% (-0.06)16,648,7000.80% (-0.11)18,998,7000.91% 18,998,7000.91% 18,998,7000.91% (-0.22)23,498,7001.13%
14สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด15,272,6000.73% (+0.73)0 0 0 0 0 0 0 0
15สหกรณ์ออมทรัพย์ สป. จำกัด14,299,2000.69% (+0.05)13,329,2000.64% (+0.64)0 0 0 0 0 0 0
16บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)13,624,4000.65% (-0.21)18,000,0000.86% (-0.05)19,000,0000.91% 19,000,0000.91% 19,000,0000.91% (-0.28)24,916,4001.19% (-1.61)58,326,6002.80% (-0.30)64,700,0003.10% (-0.05)65,793,1003.15%
17บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)12,846,9000.62% (+0.02)12,446,9000.60% 12,446,9000.60% (+0.09)10,660,5000.51% (+0.51)0 0 0 0 0
18กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ0 0 (-0.77)16,000,0000.77% 16,000,0000.77% (-0.09)18,000,0000.86% (-0.11)20,200,0000.97% (+0.97)0 0 0
19การไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย0 0 0 (-25.00)521,375,00025.00% 521,375,00025.00% 521,375,00025.00% 521,375,00025.00% 521,375,00025.00% 521,375,00025.00%
20บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 (-0.74)15,511,1000.74% 15,511,1000.74% (+0.74)0 0 0
21บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน)0 0 0 0 (-0.68)14,188,2000.68% (-0.83)31,557,6001.51% (-0.20)35,760,0001.71% (+1.71)0 0
22บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 (-0.52)10,908,5000.52% 10,908,5000.52% 10,908,5000.52% 10,908,5000.52% 10,908,5000.52%
23บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด 40 0 0 0 0 0 (-0.62)12,893,6000.62% (-0.37)20,708,5000.99% (-0.53)31,728,5001.52%
24บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 0 (-1.93)40,161,9001.93% (-0.55)51,661,9002.48%
25บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 0 (-1.73)36,000,0001.73% 36,000,0001.73%
26บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 0 (-0.90)18,800,0000.90% (-0.35)26,006,1001.25%
27บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.81)16,877,2000.81%
28สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.61)12,786,4000.61%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง