ข้อมูลหุ้น EE

บริษัท บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ ธุรกิจการเกษตร
ที่อยู่ 888 อาคารไอทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ 0-2554-8000
โทรสาร 0-2554-8001
เว๊บไซต์ www.eternalenergy.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน