คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น ECF

บริษัท บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)
ตลาด mai
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ -
ที่อยู่ 37/9 หมู่ 10 ถนนบ้านบึง - แกลง ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง ระยอง 21110
โทรศัพท์ 0-3867-1361, 0-3888-6372-4
โทรสาร 0-3888-6375
เว๊บไซต์ www.eastcoast.co.th
ราคาหุ้น 2.02
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 959,732,595
No. ShareHolder (ECF) วันที่ 19/03/21 วันที่ 04/06/20 วันที่ 11/05/20 วันที่ 13/03/20 วันที่ 30/04/19 วันที่ 04/05/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย อารักษ์ สุขสวัสดิ์151,637,75015.80% (+0.03)151,347,75015.77% 151,347,75015.77% (+0.05)150,847,75015.72% (+0.04)150,412,75015.68% (+0.73)129,986,20014.95%
2นาย ชาลี สุขสวัสดิ์149,982,75015.63% (+1.04)139,982,75014.59% 139,982,75014.59% 139,982,75014.59% (-1.04)149,982,75015.63% (+0.68)129,986,20014.95%
3น.ส. ทิพวรรณ สุขสวัสดิ์149,560,55015.59% (-1.10)160,182,75016.69% 160,182,75016.69% 160,182,75016.69% (+1.04)150,182,75015.65% (+0.70)129,986,20014.95%
4บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด40,657,1514.24% (+0.98)31,319,5513.26% (+0.06)30,742,7513.20% (+0.06)30,114,8513.14% (+0.67)23,657,2512.47% (-0.36)24,650,4912.83%
5นาง พิกุล พานิช25,000,0002.61% 25,000,0002.61% 25,000,0002.61% 25,000,0002.61% 25,000,0002.61% (-0.27)25,000,0002.88%
6นาย วัลลภ สุขสวัสดิ์23,538,8002.45% 23,538,8002.45% 23,538,8002.45% 23,538,8002.45% 23,538,8002.45% (-3.13)48,538,8005.58%
7นาง กนกวรรณ กวางทอง9,740,6001.02% 9,740,6001.02% (+0.05)9,267,0000.97% (+0.97)0 0 0
8นาง วาสนา วิริยาทรพันธุ์9,384,5000.98% 9,384,5000.98% 9,384,5000.98% 9,384,5000.98% 9,384,5000.98% (-0.28)10,920,0001.26%
9นาง ขันทอง อุดมมหันติสุข8,000,0000.83% (+0.10)7,000,0000.73% 7,000,0000.73% 7,000,0000.73% (+0.08)6,233,0000.65% (+0.65)0
10น.ส. ทัศนีย์ วงษ์จิราษฎร์7,204,0000.75% 7,204,0000.75% 7,204,0000.75% 7,204,0000.75% 7,204,0000.75% (-0.08)7,205,3000.83%
11นาย ศักดิ์สุมิตร สมรพิทักษ์กุล0 (-0.69)6,591,5000.69% 6,591,5000.69% (-0.24)8,891,5000.93% (+0.93)0 0
12นาง ขันทอง อุดมมหันติสุข โดย บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)0 (-0.67)6,410,3000.67% 6,410,3000.67% 6,410,3000.67% 6,410,3000.67% (+0.67)0
13นาง วราภรณ์ สุขสวัสดิ์0 (-0.65)6,283,1000.65% 6,283,1000.65% (+0.07)5,583,1000.58% (+0.03)5,283,1000.55% (+0.55)0
14นาย ปรัชญา คงทวีเลิศ0 (-0.65)6,190,1000.65% (+0.01)6,163,4000.64% (-0.15)7,599,4000.79% (+0.79)0 0
15นาง มณีรัตน์ อนันต์ภูมิไตรภพ0 (-0.60)5,750,0000.60% 5,750,0000.60% 5,750,0000.60% 5,739,0000.60% (+0.60)0
16นาย คนึงนิจ จินดา0 (-0.53)5,050,0000.53% 5,050,0000.53% 5,050,0000.53% 5,050,0000.53% (-0.05)5,050,0000.58%
17นาย ณัฐปภัสร์ เกสร์ชัยมงคล0 0 0 (-0.55)5,246,9000.55% (+0.55)0 0
18นาย ชำนาญ คงถาวร(2) โดย บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด0 0 0 0 (-0.76)7,250,6000.76% (+0.76)0
19นาย สิงหล แจ่มปัญญา0 0 0 0 (-0.52)4,950,0000.52% (+0.52)0
20นาง อัมพร นันทธีโร0 0 0 0 0 (-1.38)12,028,8501.38%
21นาย ศักดิ์ชัย เทพภูษาวัฒนา0 0 0 0 0 (-0.52)4,500,0000.52%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง