คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น EA

บริษัท บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่อยู่ ชั้น 16 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ เลขที่ 89 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กทม. 10400
โทรศัพท์ 0-2248-2488-92, 0-2002-3667-9
โทรสาร 0-2248-2493
เว๊บไซต์ http://www.energyabsolute.co.th
ราคาหุ้น 63.50
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 3,729,516,536
No. ShareHolder (EA) วันที่ 20/03/20 วันที่ 13/03/19 วันที่ 20/03/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย สมโภชน์ อาหุนัย876,436,38623.50% 876,436,38623.50% (+0.06)874,436,38623.44%
2UBS AG SINGAPORE BRANCH866,553,59323.23% (-0.93)901,298,59324.16% (-5.36)1,100,998,59329.52%
3SOTUS & FAITH # 1 LIMITED200,000,0005.36% 200,000,0005.36% (+5.36)0
4บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด188,369,1985.05% (+0.67)163,233,8204.38% (+0.38)149,283,1344.00%
5นาง มุกดา บุญเสี่ยง167,261,0434.48% (-0.02)167,741,0434.50% (-0.02)168,653,1434.52%
6นาย ลุชัย ภุขันอนันต์145,632,4083.90% 145,607,4083.90% (-0.01)145,902,4083.91%
7นาย อมร ทรัพย์ทวีกุล74,968,3162.01% (-0.67)99,968,3162.68% 99,968,3162.68%
8น.ส. พลอยส่องแสง นพรัมภา68,970,7001.85% 68,970,7001.85% 68,970,7001.85%
9MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC66,088,5001.77% (+1.77)0 0
10SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED55,272,1001.48% (-0.02)56,012,6501.50% (+1.50)0
11STATE STREET EUROPE LIMITED49,072,3611.32% (+0.21)41,264,5411.11% (+0.12)37,049,0310.99%
12นาย สมเกียรติ ธนัตถ์เจริญกุล43,396,9001.16% (-0.33)55,473,8001.49% (-0.03)56,573,8001.52%
13นาย พรเลิศ เตชะรัตโนภาส32,951,3000.88% (+0.07)30,261,3000.81% (+0.12)25,661,3000.69%
14นาย อาณัติ ทรัพย์ทวีกุล30,771,7060.82% (+0.01)30,291,7060.81% (+0.01)29,936,7060.80%
15น.ส. วัสสา ริมชลา25,823,0870.69% (+0.07)23,232,7870.62% 23,232,7870.62%
16กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล25,418,2000.68% (+0.68)0 0
17นาง บลังก้า ซูหลาน หวาง24,983,6070.67% 24,983,6070.67% 24,983,6070.67%
18น.ส. สุภาภรณ์ อาหุนัย24,217,0490.65% 24,217,0490.65% 24,217,0490.65%
19นาย ศุภศักดิ์ จิรเสวีนุประพันธ์19,633,0000.53% (+0.01)19,582,0000.52% (+0.01)19,125,0000.51%
20นาย พลสิทธิ์ อาหุนัย19,137,2370.51% 19,137,2370.51% 19,137,2370.51%
21นาย พีรพล อาหุนัย18,708,3000.50% (-0.01)18,898,1000.51% (+0.01)18,798,2000.50%
22น.ส. มาลินี บุญรักษ์0 (-0.65)24,243,7000.65% 24,243,7000.65%
23THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED0 (-0.65)24,222,8690.65% (+0.12)19,624,4000.53%
24นาย สมาน เตชะอิทธิพร0 (-0.57)21,300,0000.57% 21,300,0000.57%
25CHASE NOMINEES LIMITED0 0 (-0.66)24,692,2480.66%
26HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD0 0 (-0.65)24,151,0270.65%
27นาย ณัฐภพ ภูริเดช0 0 (-0.54)20,000,0000.54%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง