คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น EA

บริษัท บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่อยู่ ชั้น 16 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ เลขที่ 89 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กทม. 10400
โทรศัพท์ 0-2248-2488-92, 0-2002-3667-9
โทรสาร 0-2248-2493
เว๊บไซต์ http://www.energyabsolute.co.th
ราคาหุ้น 95.00
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 3,730,014,589
No. ShareHolder (EA) วันที่ 23/12/21 วันที่ 15/03/21 วันที่ 20/03/20 วันที่ 13/03/19 วันที่ 20/03/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย สมโภชน์ อาหุนัย865,736,38623.21% 865,736,38623.21% (-0.29)876,436,38623.50% 876,436,38623.50% (+0.06)874,436,38623.44%
2UBS AG SINGAPORE BRANCH773,158,59320.73% (-0.22)781,358,59320.95% (-2.28)866,553,59323.23% (-0.93)901,298,59324.16% (-5.36)1,100,998,59329.52%
3SOTUS & FAITH # 1 LIMITED300,000,0008.04% 300,000,0008.04% (+2.68)200,000,0005.36% 200,000,0005.36% (+5.36)0
4บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด248,393,1446.66% (+2.05)171,830,5464.61% (-0.44)188,369,1985.05% (+0.67)163,233,8204.38% (+0.38)149,283,1344.00%
5นาง มุกดา บุญเสี่ยง153,040,2434.10% (-0.31)164,531,0434.41% (-0.07)167,261,0434.48% (-0.02)167,741,0434.50% (-0.02)168,653,1434.52%
6นาย ลุชัย ภุขันอนันต์102,348,9002.74% (-0.98)138,932,4083.72% (-0.18)145,632,4083.90% 145,607,4083.90% (-0.01)145,902,4083.91%
7นาย อมร ทรัพย์ทวีกุล72,968,3161.96% (-0.05)74,968,3162.01% 74,968,3162.01% (-0.67)99,968,3162.68% 99,968,3162.68%
8MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC66,000,0001.77% 66,088,5001.77% 66,088,5001.77% (+1.77)0 0
9SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED64,638,3681.73% (-0.12)69,187,9271.85% (+0.37)55,272,1001.48% (-0.02)56,012,6501.50% (+1.50)0
10น.ส. พลอยส่องแสง นพรัมภา64,069,7001.72% 64,069,7001.72% (-0.13)68,970,7001.85% 68,970,7001.85% 68,970,7001.85%
11STATE STREET EUROPE LIMITED0 0 (-1.32)49,072,3611.32% (+0.21)41,264,5411.11% (+0.12)37,049,0310.99%
12นาย สมเกียรติ ธนัตถ์เจริญกุล0 0 (-1.16)43,396,9001.16% (-0.33)55,473,8001.49% (-0.03)56,573,8001.52%
13นาย พรเลิศ เตชะรัตโนภาส0 0 (-0.88)32,951,3000.88% (+0.07)30,261,3000.81% (+0.12)25,661,3000.69%
14นาย อาณัติ ทรัพย์ทวีกุล0 0 (-0.82)30,771,7060.82% (+0.01)30,291,7060.81% (+0.01)29,936,7060.80%
15น.ส. วัสสา ริมชลา0 0 (-0.69)25,823,0870.69% (+0.07)23,232,7870.62% 23,232,7870.62%
16กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล0 0 (-0.68)25,418,2000.68% (+0.68)0 0
17นาง บลังก้า ซูหลาน หวาง0 0 (-0.67)24,983,6070.67% 24,983,6070.67% 24,983,6070.67%
18น.ส. สุภาภรณ์ อาหุนัย0 0 (-0.65)24,217,0490.65% 24,217,0490.65% 24,217,0490.65%
19นาย ศุภศักดิ์ จิรเสวีนุประพันธ์0 0 (-0.53)19,633,0000.53% (+0.01)19,582,0000.52% (+0.01)19,125,0000.51%
20นาย พลสิทธิ์ อาหุนัย0 0 (-0.51)19,137,2370.51% 19,137,2370.51% 19,137,2370.51%
21นาย พีรพล อาหุนัย0 0 (-0.50)18,708,3000.50% (-0.01)18,898,1000.51% (+0.01)18,798,2000.50%
22น.ส. มาลินี บุญรักษ์0 0 0 (-0.65)24,243,7000.65% 24,243,7000.65%
23THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED0 0 0 (-0.65)24,222,8690.65% (+0.12)19,624,4000.53%
24นาย สมาน เตชะอิทธิพร0 0 0 (-0.57)21,300,0000.57% 21,300,0000.57%
25CHASE NOMINEES LIMITED0 0 0 0 (-0.66)24,692,2480.66%
26HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD0 0 0 0 (-0.65)24,151,0270.65%
27นาย ณัฐภพ ภูริเดช0 0 0 0 (-0.54)20,000,0000.54%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง