คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น DTAC

บริษัท บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่อยู่ เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 41 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ 0-2202-8000
โทรสาร -
เว๊บไซต์ www.dtac.co.th
ราคาหุ้น 46.75
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 2,367,837,863
No. ShareHolder (DTAC) วันที่ 30/07/19 วันที่ 18/02/19 วันที่ 01/08/18 วันที่ 01/11/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1TELENOR ASIA PTE LTD1,009,172,49742.62% 1,009,172,49742.62% 1,009,172,49742.62% 1,009,172,49742.62%
2บริษัท ไทย เทลโค โฮลดิ้งส์ จำกัด531,001,30022.43% 531,001,30022.43% 531,001,30022.43% 531,001,30022.43%
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด249,609,34310.54% (+3.16)174,696,2187.38% (-0.16)178,629,6107.54% (+0.13)175,338,5737.41%
4บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)132,145,2505.58% 132,145,2505.58% 132,145,2505.58% 132,145,2505.58%
5สำนักงานประกันสังคม53,459,6002.26% (-0.06)55,049,9002.32% (+0.21)50,043,9002.11% (-0.02)50,533,8002.13%
6STATE STREET EUROPE LIMITED22,898,0980.97% (+0.12)20,068,0050.85% (-0.01)20,308,3420.86% (+0.01)20,067,4420.85%
7กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล19,368,7000.82% (+0.01)19,081,4000.81% (+0.81)0 0
8SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED0 (-0.79)18,773,1890.79% (+0.79)0 (-0.91)21,518,8890.91%
9นาย วีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์0 (-0.50)11,846,1000.50% 11,850,0000.50% 11,850,0000.50%
10NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC0 0 0 (-0.93)22,072,1000.93%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง