คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น DCC

บริษัท บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง
ที่อยู่ 37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. 10320
โทรศัพท์ 0-2276-9275-81, 0-2693-1524-8
โทรสาร 0-2276-0313-7, 0-2693-1528
เว๊บไซต์ www.dynastyceramic.com
ราคาหุ้น 2.02
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 6,527,947,776
No. ShareHolder (DCC) วันที่ 05/03/19 วันที่ 28/11/18 วันที่ 29/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย รุ่งโรจน์ แสงศาสตรา1,600,000,00024.51% 1,600,000,00024.51% 1,600,000,00024.51%
2นาย มารุต แสงศาสตรา480,000,0007.35% 480,000,0007.35% 480,000,0007.35%
3นาย มนต์รัก แสงศาสตรา480,000,0007.35% 480,000,0007.35% 480,000,0007.35%
4นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล330,900,0005.07% 330,900,0005.07% 330,900,0005.07%
5N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1197,869,3803.03% (+3.03)0 0
6น.ส. สุภาณี ทองเปล่งศรี192,850,0002.95% 192,350,0002.95% (+0.01)192,000,0002.94%
7SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED184,168,0202.82% (+0.03)182,423,4202.79% (-0.01)182,591,6202.80%
8น.ส. คัทลียา แสงศาสตรา176,000,0002.70% 176,000,0002.70% 176,000,0002.70%
9นาย สุวิทย์ สมานพันธ์ชัย160,000,0002.45% 160,000,0002.45% 160,000,0002.45%
10น.ส. รสสุคนธ์ วัชรสุรังค์147,315,5002.26% 147,315,5002.26% 147,315,5002.26%
11นาย วิบูลย์ วัชรสุรังค์146,559,1602.25% 146,559,1602.25% 146,559,1602.25%
12นาย กันต์ธวัช วัชรสุรังค์138,995,5002.13% 138,995,5002.13% (+0.01)138,695,5002.12%
13บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด118,853,0191.82% (-0.36)142,478,3502.18% (+0.65)99,879,7251.53%
14น.ส. สุพรรณิการ์ วัชรสุรังค์117,280,0001.80% 117,280,0001.80% 117,256,0001.80%
15นาย นครินทร์ แสงศาสตรา116,000,0001.78% (+0.12)108,200,0001.66% (+0.03)106,659,6001.63%
16นาย ภากร วัชรสุรังค์112,000,0001.72% 112,000,0001.72% 112,000,0001.72%
17กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ96,322,1001.48% (-0.14)105,971,0001.62% (+1.62)0
18กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท74,016,1001.13% (-0.14)83,160,6001.27% (+1.27)0
19กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว70,528,0001.08% 70,528,0001.08% (+1.08)0
20นาย สุวิช ปัญญาวีร์65,400,0001.00% 65,400,0001.00% 65,100,0001.00%
21บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)64,232,8000.98% 64,232,8000.98% 64,232,8000.98%
22นาย ราชัญ ทยานุวัฒน์55,618,4000.85% 55,618,4000.85% 55,618,4000.85%
23น.ส. บุญเส็ง โคดสถาน53,457,2000.82% 53,652,2000.82% (+0.05)50,000,0000.77%
24BBHISL NOMINEES LIMITED37,299,0000.57% (+0.04)34,499,1000.53% (+0.53)0
25นาง ฉัฐรส อุตตมะโยธิน41,900,0000.64% 41,700,0000.64% (+0.14)32,700,0000.50%
26กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ท แคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ39,146,5000.60% 39,146,5000.60% (+0.60)0
27BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH39,109,6000.60% (+0.09)33,309,6000.51% 33,309,6000.51%
28STATE STREET EUROPE LIMITED33,155,7840.51% 33,035,6800.51% (+0.51)0
29นาง พัชนี วิบูลย์จันทร์33,000,0000.51% 33,000,0000.51% 33,000,0000.51%
30N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 110 (-3.00)195,596,5803.00% 195,596,5803.00%
31กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล0 (-0.59)38,651,2000.59% (-0.48)69,632,8001.07%
32กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ0 0 (-2.00)130,828,6002.00%
33กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว0 0 (-1.37)89,476,5001.37%
34กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท0 0 (-1.27)83,160,6001.27%
35HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD0 0 (-0.81)52,721,3000.81%
36กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ0 0 (-0.60)39,146,5000.60%
37กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล0 0 (-0.53)34,318,3000.53%

กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง