คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น CTARAF

บริษัท กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือฯ
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
โทรศัพท์ 0-2673-3999
โทรสาร -
เว๊บไซต์ -
ราคาหุ้น 5.10
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 320,021,705
No. ShareHolder (CTARAF) วันที่ 16/03/20 วันที่ 04/12/19 วันที่ 07/06/19 วันที่ 08/03/19 วันที่ 04/12/18 วันที่ 06/09/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) PUBLIC COMPANY LIMITED81,093,50025.34% 81,093,50025.34% (+25.34)0 0 0 0
2บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)7,193,0002.25% (+0.29)6,269,0001.96% (+1.96)0 0 0 0
3นาย สันติ ศันสนียเกียรติ2,499,0000.78% 2,499,0000.78% 2,499,0000.78% 2,499,0000.78% 2,499,0000.78% 2,499,0000.78%
4MR. HSIEH HUNG-YU2,200,0000.69% 2,200,0000.69% 2,200,0000.69% 2,200,0000.69% 2,200,0000.69% 2,200,0000.69%
5น.ส. ศิริธิดา ชัยวิสุทธางกูร2,152,4000.67% (+0.67)0 0 0 0 0
6นาย อัญชนะ พานิช1,728,0000.54% (+0.54)0 0 0 0 0
7นาง อภิญญา กิจรุ่งเรืองไพศาล1,640,2000.51% (+0.51)0 0 0 0 0
8นาย ธีรชาติ กิจรุ่งเรืองไพศาล0 (-0.51)1,640,2000.51% 1,639,9000.51% 1,639,9000.51% (+0.51)0 0
9บริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)0 0 (-25.34)81,093,50025.34% 81,093,50025.34% 81,093,50025.34% 81,093,50025.34%
10นาย สุชาติ โชคพิพัฒน์กุล0 0 (-1.03)3,283,8001.03% 3,283,8001.03% (-0.01)3,341,8001.04% (-0.01)3,363,8001.05%
11นาง วินนา โคจิม่า0 0 0 0 0 (-0.56)1,800,0000.56%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง