คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น CTARAF

บริษัท กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือฯ
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
โทรศัพท์ 0-2673-3999
โทรสาร -
เว๊บไซต์ -
ราคาหุ้น 5.80
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 320,021,705
No. ShareHolder (CTARAF) วันที่ 07/06/19 วันที่ 08/03/19 วันที่ 04/12/18 วันที่ 06/09/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)81,093,50025.34% 81,093,50025.34% 81,093,50025.34% 81,093,50025.34%
2นาย สุชาติ โชคพิพัฒน์กุล3,283,8001.03% 3,283,8001.03% (-0.01)3,341,8001.04% (-0.01)3,363,8001.05%
3นาย สันติ ศันสนียเกียรติ2,499,0000.78% 2,499,0000.78% 2,499,0000.78% 2,499,0000.78%
4MR. HSIEH HUNG-YU2,200,0000.69% 2,200,0000.69% 2,200,0000.69% 2,200,0000.69%
5นาย ธีรชาติ กิจรุ่งเรืองไพศาล1,639,9000.51% 1,639,9000.51% (+0.51)0 0
6นาง วินนา โคจิม่า0 0 0 (-0.56)1,800,0000.56%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง