ข้อมูลหุ้น CPT

บริษัท บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
ที่อยู่ เลขที่ 230/7 ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ 0-2954-2590-2
โทรสาร 0-2580-6332-4
เว๊บไซต์ www.CPTthailand.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน