คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น CPNCG

บริษัท กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ ชั้น 7-8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ 0-2949-1500
โทรสาร 0-2949-1501
เว๊บไซต์ www.cpncg.com
ราคาหุ้น 11.80
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 426,640,000
No. ShareHolder (CPNCG) วันที่ 20/05/21 วันที่ 01/03/21 วันที่ 18/11/20 วันที่ 17/08/20 วันที่ 21/05/20 วันที่ 02/03/20 วันที่ 20/11/19 วันที่ 01/08/19 วันที่ 14/03/19 วันที่ 21/11/18 วันที่ 07/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)106,660,00025.00% 106,660,00025.00% 106,660,00025.00% (+25.00)0 0 0 0 0 0 0 0
2บริษัทอลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)18,209,0004.27% 18,209,0004.27% 18,209,0004.27% 18,209,0004.27% 18,209,0004.27% 18,209,0004.27% 18,209,0004.27% 18,209,0004.27% (+4.27)0 0 0
3บริษัทแอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)16,950,0003.97% 16,950,0003.97% 16,950,0003.97% 16,950,0003.97% 16,950,0003.97% 16,950,0003.97% (+3.97)0 0 0 0 0
4ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)13,246,0003.10% (+3.10)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5บริษัททิพยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)7,795,0001.83% (+1.83)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6ธนาคารออมสิน7,476,5001.75% (-1.75)14,953,0003.50% 14,953,0003.50% 14,953,0003.50% 14,953,0003.50% 14,953,0003.50% 14,953,0003.50% 14,953,0003.50% (+3.50)0 0 0
7บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)7,447,0001.75% 7,447,0001.75% 7,447,0001.75% 7,447,0001.75% 7,447,0001.75% 7,447,0001.75% 7,447,0001.75% (+1.75)0 0 0 0
8บริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)6,548,4001.53% 6,548,4001.53% 6,548,4001.53% 6,548,4001.53% 6,548,4001.53% 6,548,4001.53% (+1.53)0 0 0 0 0
9นาง นุชรา วยากรณ์วิจิตร4,750,4001.11% (+0.11)4,268,0001.00% (+1.00)0 0 0 0 0 0 0 0 0
10กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานธนาคารออมสิน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว4,103,3860.96% (+0.96)0 (-0.96)4,103,3860.96% 4,103,3860.96% 4,103,3860.96% (+0.96)0 0 0 0 0 0
11ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)0 (-3.10)13,246,0003.10% 13,246,0003.10% 13,246,0003.10% 13,246,0003.10% 13,246,0003.10% 13,246,0003.10% 13,246,0003.10% (+3.10)0 0 0
12บริษัททิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 (-1.83)7,795,0001.83% 7,795,0001.83% 7,795,0001.83% 7,800,0001.83% 7,800,0001.83% 7,800,0001.83% 7,800,0001.83% 7,800,0001.83% (+1.83)0 0
13บริษัทหลักทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)0 (-1.30)5,540,8001.30% (+1.30)0 0 0 0 0 0 0 0 0
14กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล0 0 (-0.92)3,924,5000.92% (-0.05)4,159,1000.97% (+0.97)0 0 0 0 0 0 0
15บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)0 0 0 (-25.00)106,660,00025.00% 106,660,00025.00% 106,660,00025.00% 106,660,00025.00% 106,660,00025.00% 106,660,00025.00% 106,660,00025.00% 106,660,00025.00%
16กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ เซ็คเตอร์ฟันด์0 0 0 0 (-1.01)4,296,7001.01% (-0.20)5,156,1001.21% (-0.28)6,353,5001.49% 6,353,5001.49% 6,369,8001.49% (+1.49)0 0
17บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 (-1.28)5,448,6001.28% (+1.28)0 0 (-1.28)5,448,6001.28% (+1.28)0 0
18บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 (-3.97)16,950,0003.97% 16,950,0003.97% 16,950,0003.97% 16,950,0003.97% 16,950,0003.97%
19กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม0 0 0 0 0 0 (-1.82)7,771,6001.82% 7,771,6001.82% (+1.82)0 0 0
20บริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) PUBLIC COMPANY LIMITED0 0 0 0 0 0 (-1.53)6,548,4001.53% (+1.53)0 0 0 0
21ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 0 (-5.53)23,602,3005.53% (+5.53)0 0 0
22บริษัทไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด 40 0 0 0 0 0 0 (-1.38)5,883,1001.38% (-1.04)10,327,0002.42% (+2.42)0 0
23ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 0 0 (-5.53)23,602,3005.53% 23,602,3005.53% 23,602,3005.53%
24บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 0 0 (-4.27)18,209,0004.27% 18,209,0004.27% 18,209,0004.27%
25ธนาคาร ออมสิน0 0 0 0 0 0 0 0 (-3.50)14,953,0003.50% 14,953,0003.50% 14,953,0003.50%
26ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 0 0 (-3.10)13,246,0003.10% 13,246,0003.10% 13,246,0003.10%
27บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด 40 0 0 0 0 0 0 0 0 (-2.44)10,429,2002.44% 10,429,2002.44%
28บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-1.83)7,800,0001.83% (-0.17)8,550,0002.00%
29กองทุนเปิด ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ เซ็คเตอร์ฟันด์0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-1.49)6,369,8001.49% (-0.36)7,878,0001.85%
30บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-1.28)5,448,6001.28% 5,448,6001.28%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง