ข้อมูลหุ้น CPF

บริษัท บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม
ที่อยู่ อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น 15, 313 ถนนสีลม แขวงบางรัก เขตบางรัก กทม. 10500
โทรศัพท์ 0-2766-8000
โทรสาร 0-2638-2942
เว๊บไซต์ www.cpfworldwide.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน