คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น COM7

บริษัท บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ พาณิชย์
ที่อยู่ 549/1 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
โทรศัพท์ 0-2017-7777
โทรสาร -
เว๊บไซต์ www.comseven.com
ราคาหุ้น 72.25
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 1,200,220,359
No. ShareHolder (COM7) วันที่ 09/03/21 วันที่ 11/05/20 วันที่ 06/03/20 วันที่ 08/05/19 วันที่ 03/05/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย สุระ คณิตทวีกุล300,655,20025.05% 300,655,20025.05% 300,655,20025.05% (-4.34)352,655,20029.39% 352,655,20029.39%
2นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี225,328,20018.78% (+1.99)201,514,00016.79% (+0.12)200,054,00016.67% (+2.61)168,758,10014.06% (+7.55)78,143,7006.51%
3นาย บัญชา พันธุมโกมล65,146,8005.43% (-1.44)82,415,1006.87% (+0.04)81,915,1006.83% (+0.92)70,956,3005.91% (+0.58)64,000,0005.33%
4บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด55,391,7394.62% (+2.26)28,372,9702.36% (-2.01)52,442,6834.37% (-1.40)69,226,3595.77% (+0.97)57,652,9374.80%
5น.ส. อารี ปรีชานุกูล40,600,0003.38% 40,600,0003.38% 40,600,0003.38% (-0.84)50,600,0004.22% 50,600,0004.22%
6SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED39,156,6843.26% (+2.12)13,702,1001.14% (+1.14)0 0 0
7STATE STREET EUROPE LIMITED24,072,8822.01% (+0.37)19,715,1651.64% (-0.56)26,439,8162.20% (+1.02)14,134,5661.18% (+1.18)0
8นาย อำนวย พิจิตรพงศ์ชัย19,837,9001.65% (-0.03)20,100,0001.68% (-0.30)23,800,0001.98% (-0.19)26,000,0002.17% (+0.07)25,150,0002.10%
9กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว13,851,0001.15% (+1.15)0 0 0 (-0.72)8,590,3000.72%
10น.ส. อรวรรณ วิเชียรกวี13,837,9001.15% (-0.33)17,815,0001.48% (+0.03)17,445,0001.45% (+0.04)16,920,0001.41% (-0.05)17,570,0001.46%
11กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล0 (-2.54)30,500,6002.54% (-0.09)31,562,2002.63% (-0.14)33,246,4002.77% (+1.66)13,301,5001.11%
12กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล0 (-1.24)14,834,7001.24% (-0.10)16,094,6001.34% (-0.15)17,828,7001.49% (+0.94)6,602,0000.55%
13กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว0 (-1.07)12,893,5001.07% (+0.12)11,437,9000.95% (-0.22)14,036,8001.17% (+1.17)0
14นาย กฤชวัฒน์ วรวานิช0 (-1.07)12,840,0001.07% 12,840,0001.07% (-0.42)17,840,0001.49% 17,840,0001.49%
15กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/300 (-0.98)11,712,3000.98% (+0.19)9,476,3000.79% (+0.79)0 (-0.90)10,854,0000.90%
16นาย แสงทอง ศรีประกอบพร0 (-0.91)10,898,0000.91% (+0.21)8,413,0000.70% (-0.01)8,579,9000.71% (-0.11)9,781,1000.82%
17นาง ทัศนีย์ เอื้อตระกูล0 (-0.85)10,157,9000.85% (+0.03)9,832,5000.82% (+0.03)9,532,5000.79% (+0.19)7,177,5000.60%
18กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ0 (-0.72)8,688,7000.72% (-0.02)8,895,3000.74% (-0.01)9,045,9000.75% (+0.75)0
19นาย ณภัทร ปัญจคุณาธร0 (-0.61)7,290,0000.61% (+0.01)7,250,0000.60% 7,250,0000.60% 7,200,0000.60%
20นาย ภูริพัฒน์ พิจิตรพงศ์ชัย0 (-0.60)7,250,0000.60% (-0.04)7,730,0000.64% 7,650,0000.64% (+0.01)7,550,0000.63%
21น.ส. ณัฐนันท์ กีรติกรยศนันท์0 (-0.54)6,500,0000.54% 6,500,0000.54% (-0.29)10,000,0000.83% 10,000,0000.83%
22บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)0 0 (-2.39)28,649,2002.39% (+2.39)0 0
23EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT0 0 (-0.58)6,983,4000.58% (+0.58)0 (-0.51)6,118,4000.51%
24นาย จิรายุ อุดมพรพฤฒิ0 0 (-0.51)6,130,0000.51% 6,130,0000.51% (-0.13)7,700,0000.64%
25กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้0 0 0 (-0.66)7,938,8000.66% (+0.66)0
26นาย ประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์0 0 0 (-0.63)7,600,0000.63% (-1.42)24,600,0002.05%
27กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้0 0 0 (-0.60)7,158,7000.60% (-0.15)8,956,7000.75%
28กองทุนเปิด กรุงศรีอิควิตี้ปันผล0 0 0 (-0.56)6,703,4000.56% (+0.56)0
29กองทุนเปิด กรุงศรีอิควิตี้0 0 0 (-0.51)6,063,5000.51% (+0.51)0
30นาย พิสิษฐ์ พาณิชย์ทวีกุล0 0 0 0 (-0.67)8,007,9000.67%
31น.ส. สรัญญา วรวงศ์วสุ0 0 0 0 (-0.63)7,600,0000.63%
32กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว0 0 0 0 (-0.58)6,947,8000.58%
คอมเซเว่น ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)NCAP -บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)SET4,336,335,508
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง