คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น COL

บริษัท บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ พาณิชย์
ที่อยู่ เลขที่ 24 ซอยอ่อนนุช 66/1 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กทม. 10250
โทรศัพท์ 0-2739-5555
โทรสาร 0-2763-5555
เว๊บไซต์ www.col.co.th
ราคาหุ้น 15.60
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 639,931,954
No. ShareHolder (COL) วันที่ 16/03/20 วันที่ 22/04/19 วันที่ 17/04/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท โฮลด์ โคลล์ จำกัด225,704,00035.27% 225,704,00035.27% 225,704,00035.27%
2นาย วรวุฒิ อุ่นใจ57,577,6009.00% 57,577,6009.00% (-0.16)58,647,4009.16%
3นาง ณัฐธีรา บุญศรี27,665,3004.32% 27,665,3004.32% 27,665,3004.32%
4น.ส. สุกุลยา เอื้อวัฒนะสกุล25,591,9004.00% (+0.01)25,523,0003.99% 25,523,0003.99%
5DBS BANK LTD24,961,0003.90% (+0.20)23,700,0003.70% (-0.39)26,197,6004.09%
6น.ส. เนตรอนงค์ จิราธิวัฒน์23,884,6003.73% (+0.06)23,487,4003.67% 23,487,4003.67%
7บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด12,765,1981.99% (-0.58)16,479,3722.57% (+0.34)14,277,9022.23%
8EFG BANK AG, HONG KONG BRANCH12,029,2001.88% (+1.88)0 0
9นาง มาลินี อุ่นใจ8,000,0001.25% 8,000,0001.25% 8,000,0001.25%
10นาย สุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์4,654,0000.73% 4,654,0000.73% 4,654,0000.73%
11นาย พรชัย รัตนนนทชัยสุข4,517,6000.71% (+0.07)4,095,4000.64% (+0.02)3,949,0000.62%
12นาย วีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ4,509,8000.70% (+0.14)3,613,5000.56% (+0.56)0
13นาย วสรรณ์ อนุรักษ์วงศ์ศรี4,502,2000.70% (+0.16)3,440,0000.54% (-0.19)4,690,0000.73%
14นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์4,355,0000.68% 4,355,0000.68% 4,355,0000.68%
15นาย ณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์4,246,2000.66% (+0.66)0 0
16นาย ทศ จิราธิวัฒน์4,210,0000.66% 4,210,0000.66% 4,210,0000.66%
17นาย พีรณัฎฐ์ ตันติพจน์3,510,0000.55% 3,510,0000.55% 3,510,0000.55%
18นาย สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์3,490,5000.55% 3,490,5000.55% 3,490,5000.55%
19นาย วีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์3,436,0000.54% 3,436,0000.54% 3,436,0000.54%
20Deutsche Bank AG Singapore PWM3,336,4000.52% 3,336,4000.52% 3,336,4000.52%
21นาย สุทธิเดช จิราธิวัฒน์3,255,6000.51% 3,255,6000.51% 3,255,6000.51%
22THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED0 (-1.93)12,335,2001.93% (+1.93)0
23นาย พิชัย จิราธิวัฒน์0 (-0.63)4,048,4000.63% 4,048,4000.63%
24นาย มนต์ชัย ลีศิริกุล0 0 (-1.19)7,600,0001.19%
25นาย พิธาน ตันติพจน์0 0 (-0.58)3,680,0000.58%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง