คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น CMO

บริษัท บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)
ตลาด mai
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ -
ที่อยู่ 4/18-19 ซ.นวลจันทร์ 56 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10230
โทรศัพท์ 0-2088-3888
โทรสาร 0-2088-3857
เว๊บไซต์ http://www.cmo-group.com
ราคาหุ้น 1.08
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 255,437,008
No. ShareHolder (CMO) วันที่ 28/05/19 วันที่ 15/03/19 วันที่ 11/05/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย เสริมคุณ คุณาวงศ์64,548,93225.27% 64,548,93225.27% 64,548,93225.27%
2นาย อุปถัมป์ นิสิตสุขเจริญ41,119,30016.10% (+0.57)39,670,00015.53% 39,670,00015.53%
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด11,822,7464.63% 11,836,2004.63% (+0.16)11,406,9254.47%
4นาย สมพล กุลเลิศประเสริฐ8,314,5023.25% 8,314,5023.25% 8,314,5023.25%
5นาง ณัฏณ์ฑมณ ยงค์ธัญโรจน์7,240,0002.83% 7,240,0002.83% (+0.01)7,210,0002.82%
6นาย วรชัย ศานติมงคลวิทย์6,610,7002.59% (-0.05)6,755,7002.64% (+0.17)6,300,7002.47%
7น.ส. ปัทมา กุลเลิศประเสริฐ3,656,5851.43% 3,656,5851.43% 3,656,5851.43%
8นาย วีรยุทธ เอี่ยมสุทธิวัฒน์3,000,0001.17% (+0.01)2,970,0001.16% (+0.26)2,300,0000.90%
9นาย วิโรจน์ ตั้งสถาพรพงษ์2,200,0000.86% 2,186,7000.86% (+0.16)1,800,0000.70%
10นาย สุกิตติ์ ธรรมมงคล2,000,0000.78% (-0.04)2,102,0000.82% (+0.31)1,300,0000.51%
11นาย ประชา ชัยสุวรรณ1,961,6000.77% (+0.03)1,888,7000.74% (+0.74)0
12น.ส. กนกรัตน์ พรมเถื่อน1,960,0000.77% (+0.77)0 0
13นาย ณธีนนท์ ชัยสถาพร1,900,0000.74% 1,900,0000.74% 1,900,0000.74%
14นาย อมรพงษ์ สูติกลางวิหาร1,682,1000.66% 1,682,1000.66% 1,682,1000.66%
15น.ส. สุพรรณ อึ้งรังษี1,625,0000.64% 1,625,0000.64% (+0.01)1,605,0000.63%
16นาย จตุรงค์ แสงทอง1,620,0000.63% (+0.01)1,580,0000.62% (+0.04)1,480,0000.58%
17น.ส. กิติยา เหล่าเศรษฐานันท์1,531,2000.60% (+0.60)0 0
18นาย ชาญกิจ ยงปิยะกุล1,500,0000.59% 1,500,0000.59% 1,500,0000.59%
19นาย พิชัย เหล่าเศรษฐานันท์0 0 (-0.75)1,914,2000.75%
20น.ส. สายชล จำนงค์ผล0 0 (-0.75)1,908,4000.75%
21นาย กิจจา ชัยวัฒนาธร0 0 (-0.55)1,400,0000.55%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง