ข้อมูลหุ้น CHAYO

บริษัท บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ เงินทุนและหลักทรัพย์
ที่อยู่ เลขที่ 44/499-504 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ 0-2016-4499
โทรสาร 0-2001-2555
เว๊บไซต์ www.chayo555.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน