คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น CGH

บริษัท บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ เงินทุนและหลักทรัพย์
ที่อยู่ เลขที่ 132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 20 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ 0-2256-7999
โทรสาร 0-2256-7888
เว๊บไซต์ www.cgholdings.co.th
ราคาหุ้น 1.09
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 4,004,826,389
No. ShareHolder (CGH) วันที่ 15/03/22 วันที่ 15/03/21 วันที่ 29/05/20 วันที่ 18/03/20 วันที่ 29/03/19 วันที่ 30/03/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย ทอมมี่ เตชะอุบล960,357,36823.98% (+1.84)960,357,36822.14% 960,357,36822.14% 960,357,36822.14% (+17.17)215,617,4144.97% 215,617,4144.97%
2นาย พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล277,500,0006.93% (-3.58)456,000,00010.51% (+0.02)455,000,00010.49% (+0.02)454,250,00010.47% (+0.05)451,720,00010.42% (+0.15)445,410,00010.27%
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด207,169,5765.17% (+5.17)0 (-1.37)59,328,1051.37% 59,210,7051.37% (-0.22)68,982,0311.59% (-0.01)69,276,4471.60%
4นาย สำเริง มนูญผล206,000,0005.14% (-0.24)233,501,3225.38% (-0.02)234,260,9225.40% 234,260,9225.40% (-0.22)243,736,4225.62% (+0.24)233,510,7225.38%
5บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)153,061,8003.82% (+0.29)153,061,8003.53% 153,061,8003.53% 153,061,8003.53% 153,061,8003.53% 153,061,8003.53%
6น.ส. อัจจิมา ภาคานาม125,000,0003.12% (+0.24)125,000,0002.88% 125,000,0002.88% 125,000,0002.88% 125,000,0002.88% (+0.11)120,000,0002.77%
7นาย ฤทธิ์ คิ้วคชา67,300,0101.68% (+1.68)0 (-1.64)71,178,0931.64% 71,178,0931.64% 71,178,0931.64% 71,178,0931.64%
8บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก65,200,3001.63% (+1.63)0 0 0 (-0.73)31,506,9000.73% (+0.73)0
9นาง เพ็ญศรี รัตนสุนทรากุล63,858,1001.59% (-0.67)97,928,1002.26% 97,928,1002.26% 97,928,1002.26% (+2.26)0 0
10นาย สดาวุธ เตชะอุบล55,200,3261.38% (+1.38)0 (-1.27)55,200,3261.27% 55,200,3261.27% (-12.67)604,490,32613.94% 604,490,32613.94%
11บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)0 (-7.64)331,378,2007.64% 331,378,2007.64% (+0.98)288,837,4006.66% (+6.66)0 0
12LGT BANK (SINGAPORE) LTD0 (-6.82)295,584,7006.82% (+0.08)292,106,9006.74% 292,106,9006.74% (+0.03)290,862,1006.71% (+6.71)0
13น.ส. พนิตนาฎ อัจฉริยหิรัญชัย0 (-1.68)72,790,4001.68% 72,790,4001.68% 72,790,4001.68% 72,790,4001.68% 72,790,4001.68%
14กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี เพิ่มค่าหุ้นระยะยาว0 (-1.68)72,658,7001.68% 72,658,7001.68% 72,658,7001.68% 72,658,7001.68% (-0.01)73,109,4001.69%
15MRS. YOKO KI0 0 (-1.33)57,803,5001.33% 57,803,5001.33% (+1.33)0 0
16นาย จิรศักดิ์ ผ่องหทัยกุล0 0 (-1.26)54,800,0001.26% 54,800,0001.26% 54,800,0001.26% 54,800,0001.26%
17THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH0 0 (-1.18)51,313,3561.18% 51,313,3561.18% 51,313,3561.18% 51,313,3561.18%
18STATE STREET EUROPE LIMITED0 0 (-1.17)50,726,6001.17% 50,726,6001.17% (-0.89)89,265,2002.06% 89,265,2002.06%
19บริษัท เอ็มเอฟ โฮลดิ้งส์ จำกัด0 0 (-1.12)48,660,2181.12% 48,660,2181.12% 48,660,2181.12% 48,660,2181.12%
20นาย ขจรวุฒิ นำศิริกุล0 0 (-1.08)46,900,5321.08% 46,900,5321.08% 46,900,5321.08% 46,900,5321.08%
21บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)0 0 (-0.99)43,000,0000.99% 43,000,0000.99% 43,000,0000.99% 43,000,0000.99%
22กองทุนเปิด เอ็มเอฟซีเงินทุนสร้างค่าเพื่อการเลี้ยงชีพ0 0 (-0.96)41,608,5000.96% 41,608,5000.96% 41,808,5000.96% (+0.05)39,395,4000.91%
23น.ส. วราภรณ์ เตชะอุบล0 0 (-0.93)40,221,3000.93% 40,221,3000.93% (-0.11)45,221,3001.04% 45,221,3001.04%
24นาย ณรงค์ ไพรัชเวทย์0 0 (-0.74)31,918,8000.74% 31,918,8000.74% 31,918,8000.74% (-0.47)52,508,8001.21%
25บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)0 0 (-0.73)31,708,7000.73% 31,708,7000.73% (+0.73)0 0
26นาย ชัชชัย ตั้งธรรม0 0 (-0.64)27,645,2000.64% 27,645,2000.64% 27,645,2000.64% 27,645,2000.64%
27นาย สัญญา หลีกุล0 0 (-0.62)27,000,0000.62% (+0.02)26,000,0000.60% (-0.26)37,100,0000.86% (+0.01)37,000,0000.85%
28นาย กฤษณ์ วงษ์แสงอรุณศรี0 0 (-0.55)23,847,8000.55% 23,847,8000.55% 23,847,8000.55% 23,847,8000.55%
29นาย วิสิทธิ์ ผ่องหทัยกุล0 0 (-0.54)23,300,0000.54% 23,300,0000.54% 23,300,0000.54% (+0.02)22,500,0000.52%
30กองทุนเปิด เอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 70 0 (-0.51)22,125,9000.51% 22,125,9000.51% 22,313,3000.51% (-0.01)22,374,6000.52%
31กองทุนเปิด เอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 140 0 (-0.50)21,810,4000.50% 21,810,4000.50% 21,850,1000.50% (-0.01)21,905,7000.51%
32UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account0 0 0 (-1.15)50,063,4001.15% (-1.63)120,602,0002.78% (-1.81)199,067,1004.59%
33นาย เบน เตชะอุบล0 0 0 0 (-4.83)209,449,9544.83% (-0.14)215,435,5544.97%
34น.ส. เพ็ญศรี รัตนสุนทรากุล0 0 0 0 (-1.28)55,358,1001.28% 55,358,1001.28%
35MISS CHANG JUI-TING0 0 0 0 (-1.16)50,232,7001.16% (+1.16)0
36THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED0 0 0 0 (-1.11)48,288,9001.11% (-0.56)72,399,0001.67%
37นาย สมพงษ์ รุ่งเรืองเนาวรัตน์0 0 0 0 (-0.87)37,792,0000.87% 37,792,0000.87%
38บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด ( มหาชน ) โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 (-0.73)31,708,7000.73% (+0.73)0
39นาย วิชาญ โชติอุดมพันธ์0 0 0 0 (-0.58)25,107,1000.58% (-0.15)31,492,4000.73%
40RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED0 0 0 0 0 (-6.06)262,709,0266.06%
41นาย เกียรติ ศรีจอมขวัญ0 0 0 0 0 (-0.72)31,391,4000.72%
42กองทุนเปิด เอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 80 0 0 0 0 (-0.52)22,345,0000.52%
คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)MFC -บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)SET721,230,550
2บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)BEYOND -บริษัท เบาด์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)SET686,697,820
3บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)BEYOND -บริษัท เบาด์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)SET545,000,000
4บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)CGD -บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)SET260,602,618
Total2,213,530,988
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์สถิติทรูฮิต (Truehits Cookies)     

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ปุ่มตั้งค่า