คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น CENTEL

บริษัท บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ การท่องเที่ยวและสันทนาการ
ที่อยู่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ 0-2769-1234
โทรสาร 0-2769-1235
เว๊บไซต์ www.centarahotelsresorts.com
ราคาหุ้น 24.80
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 1,350,463,800
No. ShareHolder (CENTEL) วันที่ 25/05/20 วันที่ 19/03/20 วันที่ 07/05/19 วันที่ 10/05/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท เตียง จิราธิวัฒน์ จำกัด67,523,1905.00% 67,523,1905.00% 67,523,1905.00% 67,523,1905.00%
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด42,104,3513.12% (+0.75)32,022,6032.37% (-2.31)63,235,9974.68% (-0.28)66,927,5854.96%
3นาย นิติ โอสถานุเคราะห์41,314,6113.06% 41,314,6113.06% (+0.38)36,129,5112.68% 36,129,5112.68%
4นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์31,170,1412.31% 31,170,1412.31% (+0.01)31,070,1412.30% 31,070,1412.30%
5นาย ปริญญ์ จิราธิวัฒน์29,263,3742.17% 29,263,3742.17% 29,263,3742.17% 29,263,3742.17%
6นาย ทศ จิราธิวัฒน์28,976,8742.15% 28,976,8742.15% 28,976,8742.15% 28,976,8742.15%
7DBS BANK LTD23,000,0001.70% 23,000,0001.70% 23,000,0001.70% (+0.59)15,000,0001.11%
8Deutsche Bank AG Singapore PWM22,963,3601.70% 22,963,3601.70% 22,963,3601.70% 22,963,3601.70%
9SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED20,122,8621.49% (-0.14)22,044,8621.63% (-0.23)25,105,0621.86% (-0.07)26,108,1621.93%
10นาง รัตนา นรพัลลภ19,879,0581.47% 19,874,0581.47% 19,824,5581.47% 19,813,5581.47%
11นาย พิชัย จิราธิวัฒน์19,373,4211.44% 19,373,4211.44% (-0.16)21,596,7871.60% 21,596,7871.60%
12นาย วัฒน์ จิราธิวัฒน์19,363,4211.43% 19,363,4211.43% (+0.05)18,622,2991.38% 18,622,2991.38%
13นาย กอบชัย จิราธิวัฒน์18,771,9241.39% 18,771,9241.39% 18,771,9241.39% 18,771,9241.39%
14นาง ณัฐธีรา บุญศรี18,243,6601.35% 18,243,6601.35% 18,243,6601.35% 18,163,6601.35%
15นาย ณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์17,966,3141.33% 17,966,3141.33% 17,966,3141.33% 17,966,3141.33%
16นาย สุทธิสาร จิราธิวัฒน์17,594,2541.30% 17,594,2541.30% 17,594,2541.30% 17,594,2541.30%
17นาย สุทธิภัค จิราธิวัฒน์17,594,2541.30% 17,594,2541.30% 17,594,2541.30% 17,594,2541.30%
18นาย สุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์17,594,2541.30% 17,594,2541.30% 17,594,2541.30% 17,594,2541.30%
19นาย ธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์16,921,0001.25% 16,921,0001.25% 16,921,0001.25% 16,921,0001.25%
20นาย ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์16,770,0001.24% 16,770,0001.24% 16,770,0001.24% 16,725,0001.24%
21นาง สมกมล เวชชาชีวะ16,725,0001.24% 16,725,0001.24% 16,725,0001.24% 16,725,0001.24%
22นาย ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์16,725,0001.24% 16,725,0001.24% 16,725,0001.24% 16,725,0001.24%
23นาย ธีระเดช จิราธิวัฒน์16,725,0001.24% 16,725,0001.24% 16,725,0001.24% 16,725,0001.24%
24นาย สุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์16,205,0951.20% 16,205,0951.20% 16,205,0951.20% 16,205,0951.20%
25นาย สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์16,016,6541.19% 16,016,6541.19% 16,016,6541.19% 16,016,6541.19%
26นาง อรณี จิราธิวัฒน์15,823,3001.17% 15,823,3001.17% (+0.02)15,546,4001.15% 15,546,4001.15%
27นาย สุทธิเดช จิราธิวัฒน์15,809,3971.17% 15,809,3971.17% 15,809,3971.17% 15,826,3971.17%
28นาง สิริเกศ จิรกิติ13,797,2601.02% 13,797,2601.02% 13,797,2601.02% 13,797,2601.02%
29นาย ชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล13,401,4530.99% 13,401,4530.99% 13,401,4530.99% 13,401,4530.99%
30นาย สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์12,409,2540.92% 12,409,2540.92% 12,409,2540.92% 12,409,2540.92%
31น.ส. สุกุลยา เอื้อวัฒนะสกุล12,237,7740.91% 12,237,7740.91% 12,237,7740.91% (+0.01)12,207,7740.90%
32นาย สุภรัฐ จิราธิวัฒน์12,062,7740.89% 12,062,7740.89% 12,062,7740.89% 12,047,7740.89%
33นาง วันทนีย์ จิราธิวัฒน์11,978,6800.89% 11,978,6800.89% 11,978,6800.89% 11,978,6800.89%
34น.ส. อัจฉรา จิราธิวัฒน์11,954,2730.89% 11,954,2730.89% (+0.01)11,924,2730.88% 11,924,2730.88%
35MRS. ARUNEE CHAN11,788,6740.87% 11,788,6740.87% 11,788,6740.87% 11,788,6740.87%
36น.ส. จริยา จิราธิวัฒน์11,729,1850.87% 11,729,1850.87% 11,729,1850.87% 11,729,1850.87%
37น.ส. บุษบา จิราธิวัฒน์11,729,1850.87% 11,729,1850.87% 11,729,1850.87% 11,729,1850.87%
38UBS AG SINGAPORE BRANCH11,260,2760.83% 11,260,2760.83% 11,260,2760.83% (+0.83)0
39นาย ณพนธ์ จิราธิวัฒน์11,260,2750.83% 11,260,2750.83% 11,260,2750.83% 11,260,2750.83%
40นาย ณพัทธ์ จิราธิวัฒน์11,260,2750.83% 11,260,2750.83% 11,260,2750.83% 11,260,2750.83%
41นาย เกรียงศักดิ์ จิราธิวัฒน์10,851,3520.80% 10,851,3520.80% 10,851,3520.80% 10,851,3520.80%
42น.ส. รวิศรา จิราธิวัฒน์10,110,0000.75% 10,110,0000.75% 10,110,0000.75% 10,110,0000.75%
43น.ส. ศันสนา จิราธิวัฒน์10,035,0000.74% 10,035,0000.74% 10,035,0000.74% 10,035,0000.74%
44นาย นรัษฐา จิราธิวัฒน์10,035,0000.74% 10,035,0000.74% 10,035,0000.74% 10,035,0000.74%
45นาย ดวิษ จิราธิวัฒน์10,035,0000.74% 10,035,0000.74% 10,035,0000.74% 10,035,0000.74%
46นาย พัฒน์ ศกุนตนาค9,741,8810.72% 9,741,8810.72% 9,741,8810.72% 9,741,8810.72%
47นาย พงศ์ ศกุนตนาค9,741,8810.72% 9,741,8810.72% 9,741,8810.72% 9,741,8810.72%
48น.ส. ปิยพรรณ จิราธิวัฒน์9,122,0990.68% 9,122,0990.68% 9,122,0990.68% 9,122,0990.68%
49นาย มนู เผ่าวิบูล8,459,8000.63% 8,459,8000.63% (+0.01)8,399,8000.62% 8,399,8000.62%
50นาง นิตย์สินี จิราธิวัฒน์8,278,2600.61% 8,278,2600.61% 8,278,2600.61% 8,278,2600.61%
51น.ส. อรุณี จิราธิวัฒน์8,278,2600.61% 8,278,2600.61% 8,278,2600.61% 8,278,2600.61%
52นาง ยุวดี จิราธิวัฒน์8,010,6700.59% 8,010,6700.59% (+0.09)6,760,6700.50% 6,760,6700.50%
53นาย ธรรม์ จิราธิวัฒน์8,008,2000.59% 8,008,2000.59% 8,008,2000.59% 8,008,2000.59%
54น.ส. จุฑาธรรม จิราธิวัฒน์8,008,2000.59% 8,008,2000.59% 8,008,2000.59% 8,008,2000.59%
55กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)7,323,3500.54% (+0.02)6,981,5000.52% (+0.52)0 0
56กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)7,323,3500.54% (+0.02)6,981,5000.52% (+0.52)0 0
57นาย สุทธิชาติ จิราธิวัฒน์6,796,6540.50% 6,796,6540.50% 6,796,6540.50% 6,796,6540.50%
58THE BANK OF NEW YORK MELLON0 0 (-1.02)13,738,5001.02% (-0.21)16,548,7151.23%
59UBS AG LONDON BRANCH0 0 (-0.66)8,899,0000.66% (+0.66)0
60CHASE NOMINEES LIMITED0 0 0 (-0.85)11,470,4000.85%
61น.ส. ณพิม จิราธิวัฒน์0 0 0 (-0.83)11,260,2760.83%
62CREDIT SUISSE AG, HONG KONG BRANCH0 0 0 (-0.83)11,167,8000.83%
63STATE STREET EUROPE LIMITED0 0 0 (-0.62)8,367,8000.62%
64BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC0 0 0 (-0.54)7,267,7250.54%
โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) PUBLIC COMPANY LIMITEDCTARAF -กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือฯSET413,576,850
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง