คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น CBG

บริษัท บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม
ที่อยู่ 393 อาคาร 393 สีลม ชั้น 7-10 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
โทรศัพท์ 0-2636-6111
โทรสาร 0-2636-7949
เว๊บไซต์ www.carabaogroup.com
ราคาหุ้น 90.00
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 999,858,057
No. ShareHolder (CBG) วันที่ 23/08/19 วันที่ 07/03/19 วันที่ 27/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท เสถียรธรรมโฮลดิ้ง จำกัด250,064,50025.01% 250,064,50025.01% 250,064,50025.01%
2น.ส. ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ210,000,00021.00% 210,000,00021.00% 210,000,00021.00%
3นาย ยืนยง โอภากุล70,480,0007.05% 70,480,0007.05% 70,480,0007.05%
4นาย เสถียร เศรษฐสิทธิ์48,474,1004.85% 48,474,1004.85% (+0.01)48,374,1004.84%
5บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด36,820,2833.68% (+1.90)17,820,6861.78% (+0.93)8,541,5910.85%
6นาย ประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์29,054,2002.91% (-1.20)41,104,7004.11% (+0.01)41,002,8004.10%
7นาง ลินจง โอภากุล26,145,8002.61% 26,145,8002.61% 26,145,8002.61%
8UBS AG SINGAPORE BRANCH25,161,4002.52% 25,161,4002.52% 25,161,4002.52%
9นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล24,246,6002.42% (+0.21)22,081,2002.21% (+0.27)19,414,8001.94%
10Northend Investment Limited20,000,0002.00% (+2.00)0 (-2.00)20,000,0002.00%
11นาง วงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ18,152,7001.82% 18,152,7001.82% 18,152,7001.82%
12น.ส. ณิชา โอภากุล15,523,4001.55% 15,523,4001.55% 15,523,4001.55%
13น.ส. นัชชา โอภากุล15,179,0001.52% (+0.02)15,007,0001.50% 15,000,0001.50%
14นาย วรมัน โอภากุล15,000,0001.50% 15,000,0001.50% 15,000,0001.50%
15น.ส. กิตติมา วงษ์สวัสดิ์8,571,1000.86% (-0.09)9,505,8000.95% (-0.02)9,655,8000.97%
16SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED8,070,4000.81% (+0.25)5,593,0500.56% (+0.56)0
17น.ส. สรัญญา วรวงศ์วสุ8,020,3000.80% (-0.15)9,472,4000.95% (-0.01)9,572,4000.96%
18นาย พะเนียง พงษธา7,040,7000.70% (-0.34)10,403,1001.04% (+0.04)10,000,0001.00%
19นาย จีรเดช จงวัฒนาศิลป์กุล7,000,0000.70% (+0.70)0 0
20น.ส. ณัฐชนก วงษ์สวัสดิ์6,804,2000.68% (-0.15)8,310,4000.83% (-0.05)8,795,3000.88%
21บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)6,582,5000.66% (+0.66)0 0
22นาย สมภพ ติงธนาธิกุล6,000,0000.60% 6,000,0000.60% 6,000,0000.60%
23NORTHEND INVESTMENT LIMITED0 (-2.00)20,000,0002.00% (+2.00)0
24บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)0 0 (-0.58)5,770,0000.58%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง