คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น CBG

บริษัท บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม
ที่อยู่ 393 อาคาร 393 สีลม ชั้น 7-10 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
โทรศัพท์ 0-2636-6111
โทรสาร 0-2636-7949
เว๊บไซต์ www.carabaogroup.com
ราคาหุ้น 110.00
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 999,858,057
No. ShareHolder (CBG) วันที่ 30/08/21 วันที่ 08/03/21 วันที่ 24/08/20 วันที่ 25/05/20 วันที่ 09/03/20 วันที่ 23/08/19 วันที่ 07/03/19 วันที่ 27/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท เสถียรธรรมโฮลดิ้ง จำกัด250,064,50025.01% 250,064,50025.01% 250,064,50025.01% 250,064,50025.01% 250,064,50025.01% 250,064,50025.01% 250,064,50025.01% 250,064,50025.01%
2น.ส. ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ210,000,00021.00% 210,000,00021.00% 210,000,00021.00% 210,000,00021.00% 210,000,00021.00% 210,000,00021.00% 210,000,00021.00% 210,000,00021.00%
3นาย ยืนยง โอภากุล70,480,0007.05% 70,480,0007.05% 70,480,0007.05% 70,480,0007.05% 70,480,0007.05% 70,480,0007.05% 70,480,0007.05% 70,480,0007.05%
4UBS AG SINGAPORE BRANCH45,161,4004.52% 45,161,4004.52% 45,161,4004.52% 45,161,4004.52% (+2.00)25,161,4002.52% 25,161,4002.52% 25,161,4002.52% 25,161,4002.52%
5บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด44,233,2504.42% (+1.01)34,119,1553.41% (-1.63)50,407,2095.04% (+1.50)35,443,1103.54% (-1.10)46,390,0444.64% (+0.96)36,820,2833.68% (+1.90)17,820,6861.78% (+0.93)8,541,5910.85%
6นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล40,000,0004.00% (+0.57)34,268,0003.43% (+0.40)30,329,8003.03% (+0.39)26,378,0002.64% (-0.19)28,279,9002.83% (+0.41)24,246,6002.42% (+0.21)22,081,2002.21% (+0.27)19,414,8001.94%
7นาง ลินจง โอภากุล26,145,8002.61% 26,145,8002.61% 26,145,8002.61% 26,145,8002.61% 26,145,8002.61% 26,145,8002.61% 26,145,8002.61% 26,145,8002.61%
8นาย เสถียร เศรษฐสิทธิ์25,974,1002.60% 25,974,1002.60% 25,974,1002.60% (-2.25)48,474,1004.85% 48,474,1004.85% 48,474,1004.85% 48,474,1004.85% (+0.01)48,374,1004.84%
9นาง วงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ18,152,7001.82% 18,152,7001.82% 18,152,7001.82% 18,152,7001.82% 18,152,7001.82% 18,152,7001.82% 18,152,7001.82% 18,152,7001.82%
10น.ส. ณิชา โอภากุล15,588,0001.56% (+0.01)15,511,5001.55% (+0.05)15,000,0001.50% (-0.09)15,878,0001.59% (+0.05)15,425,0001.54% (-0.01)15,523,4001.55% 15,523,4001.55% 15,523,4001.55%
11นาย วรมัน โอภากุล0 0 (-1.50)15,000,0001.50% 15,000,0001.50% 15,000,0001.50% 15,000,0001.50% 15,000,0001.50% 15,000,0001.50%
12น.ส. นัชชา โอภากุล0 0 (-1.50)15,000,0001.50% (-0.02)15,172,9001.52% 15,182,9001.52% 15,179,0001.52% (+0.02)15,007,0001.50% 15,000,0001.50%
13STATE STREET EUROPE LIMITED0 0 (-1.36)13,575,7061.36% (+1.36)0 0 0 0 0
14SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED0 0 (-0.92)9,152,6000.92% (+0.04)8,768,2000.88% (+0.01)8,662,0000.87% (+0.06)8,070,4000.81% (+0.25)5,593,0500.56% (+0.56)0
15นาย พะเนียง พงษธา0 0 (-0.80)7,959,7000.80% (+0.03)7,707,3000.77% (-0.03)8,038,6000.80% (+0.10)7,040,7000.70% (-0.34)10,403,1001.04% (+0.04)10,000,0001.00%
16น.ส. กิตติมา วงษ์สวัสดิ์0 0 (-0.71)7,067,2000.71% (-0.08)7,911,4000.79% (-0.06)8,529,1000.85% (-0.01)8,571,1000.86% (-0.09)9,505,8000.95% (-0.02)9,655,8000.97%
17นาย ประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์0 0 (-0.55)5,500,0000.55% (-1.52)20,674,0002.07% (+0.01)20,628,0002.06% (-0.85)29,054,2002.91% (-1.20)41,104,7004.11% (+0.01)41,002,8004.10%
18บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)0 0 (-0.53)5,300,0000.53% (-0.01)5,350,0000.54% (+0.54)0 0 0 (-0.58)5,770,0000.58%
19น.ส. สรัญญา วรวงศ์วสุ0 0 0 (-0.60)6,009,8000.60% (+0.01)5,941,9000.59% (-0.21)8,020,3000.80% (-0.15)9,472,4000.95% (-0.01)9,572,4000.96%
20นาย สมภพ ติงธนาธิกุล0 0 0 (-0.60)6,000,0000.60% 6,000,0000.60% 6,000,0000.60% 6,000,0000.60% 6,000,0000.60%
21น.ส. ณัฐชนก วงษ์สวัสดิ์0 0 0 (-0.54)5,383,7000.54% (-0.04)5,753,7000.58% (-0.10)6,804,2000.68% (-0.15)8,310,4000.83% (-0.05)8,795,3000.88%
22นาย ชาลี สมุทรโคจร0 0 0 (-0.50)5,002,0000.50% (+0.50)0 0 0 0
23NORTHEND INVESTMENT LIMITED0 0 0 0 (-2.00)20,000,0002.00% (+2.00)0 (-2.00)20,000,0002.00% (+2.00)0
24Northend Investment Limited0 0 0 0 0 (-2.00)20,000,0002.00% (+2.00)0 (-2.00)20,000,0002.00%
25นาย จีรเดช จงวัฒนาศิลป์กุล0 0 0 0 0 (-0.70)7,000,0000.70% (+0.70)0 0
26บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 (-0.66)6,582,5000.66% (+0.66)0 0
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง