ข้อมูลหุ้น BYD

บริษัท บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ เงินทุนและหลักทรัพย์
ที่อยู่ เลขที่ 46/7 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 11-12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทรศัพท์ 0-2820-0100
โทรสาร -
เว๊บไซต์ www.beyondsecurities.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน