ข้อมูลหุ้น BUI

บริษัท บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ ประกันภัยและประกันชีวิต
ที่อยู่ อาคารบางกอกสหประกันภัย,175-177 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500
โทรศัพท์ 0-2233-6920, 0-2238-4111
โทรสาร 0-2237-1856
เว๊บไซต์ http://www.bui.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน