คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น BUI

บริษัท บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ ประกันภัยและประกันชีวิต
ที่อยู่ อาคารบางกอกสหประกันภัย,175-177 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500
โทรศัพท์ 0-2233-6920, 0-2238-4111
โทรสาร 0-2237-1856
เว๊บไซต์ http://www.bui.co.th
ราคาหุ้น 15.10
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 30,000,682
No. ShareHolder (BUI) วันที่ 15/03/21 วันที่ 01/06/20 วันที่ 09/03/20 วันที่ 12/03/19 วันที่ 12/03/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จำกัด4,620,10515.40% 4,620,10515.40% 4,620,10515.40% 4,620,10515.40% 4,620,10515.40%
2บริษัท เลี่ยวไพรัตน์วิสาหกิจ จํากัด4,151,25013.84% 4,151,25013.84% 4,151,25013.84% 4,151,25013.84% 4,151,25013.84%
3บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)2,756,2509.19% 2,756,2509.19% 2,756,2509.19% 2,756,2509.19% 2,756,2509.19%
4น.ส. มณีรัตน์ เอี่ยมโสภณา1,641,3525.47% 1,641,3525.47% 1,641,3525.47% (+2.72)824,9522.75% 824,9522.75%
5บริษัท ธนาพรชัยวิสาหกิจ จำกัด1,598,2205.33% 1,598,2205.33% 1,598,2205.33% 1,598,2205.33% 1,598,2205.33%
6นาย สุกิจ กมลศิริวัฒน์1,553,3005.18% (+0.38)1,440,9004.80% (+0.19)1,383,1004.61% (+0.50)1,233,1004.11% 1,233,1004.11%
7นาย ประชัย เลี่ยวไพรัตน์1,215,0004.05% 1,215,0004.05% 1,215,0004.05% 1,215,0004.05% 1,215,0004.05%
8น.ส. ธัญญารัตน์ เอี่ยมโสภณา857,3652.86% 857,3652.86% 857,3652.86% 857,3652.86% 857,3652.86%
9น.ส. มาลินี เลียวไพรัตน์763,0522.54% 763,0522.54% 763,0522.54% 763,0522.54% 763,0522.54%
10ดร. ชวิน เอี่ยมโสภณา708,9752.36% 708,9752.36% 708,9752.36% 708,9752.36% 708,9752.36%
11น.ส. กุลนิดา เจนวัฒนวิทย์0 (-1.67)501,3751.67% 501,3751.67% 501,3751.67% 501,3751.67%
12นาย อมร กมลศิริวัฒน์0 (-1.33)400,0001.33% 400,0001.33% 400,0001.33% 400,0001.33%
13บริษัท ปัจกิจไพศาล จำกัด0 (-1.31)393,4691.31% 393,4691.31% 393,4691.31% 393,4691.31%
14CLEARSTREAM NOMINEES LIMITED0 (-1.22)367,2821.22% 367,2821.22% (+1.22)0 0
15บริษัท ดี อาร์ พัฒนาการ จำกัด0 (-1.16)347,1481.16% 347,1481.16% 347,1481.16% 347,1481.16%
16DBS BANK LTD0 (-1.16)346,6501.16% 346,6501.16% (+1.16)0 0
17น.ส. สุจิตรา เตชะนาวากุล0 (-0.98)292,6420.98% 292,6420.98% 292,6420.98% 292,6420.98%
18น.ส. ทรรศนวรรณ บุญมาวิจิตร0 (-0.96)286,9500.96% 286,9500.96% 286,9500.96% 286,9500.96%
19นาย ระวี ลีลาวณิชกุล0 (-0.80)239,3740.80% 239,3740.80% 239,3740.80% 239,3740.80%
20นาย กิจจา ลีลาวณิชกุล0 (-0.72)216,5620.72% 216,5620.72% 216,5620.72% 216,5620.72%
21นาย วิศาล ลีลาวณิชกุล0 (-0.70)210,0000.70% 210,0000.70% 210,0000.70% 210,0000.70%
22นาย ประหยัด ลิขิตเลอสรวง0 (-0.61)183,6390.61% 183,6390.61% 183,6390.61% 183,6390.61%
23นาย สมบูรณ์ สินพัฒนสกุล0 (-0.55)165,2730.55% 165,2730.55% 165,2730.55% 165,2730.55%
24นาง อชิรา ฉัตรดรงค์0 (-0.55)165,0000.55% 165,0000.55% 165,0000.55% 165,0000.55%
25นาย สุชาติ อารีกุล0 (-0.55)165,0000.55% 165,0000.55% (-0.01)168,7500.56% 168,7500.56%
26น.ส. รัชดาพร ลิขิตเลอสรวง0 (-0.53)157,5000.53% 157,5000.53% 157,5000.53% 157,5000.53%
27นาย ทวิช เตชะนาวากุล0 (-0.52)154,8640.52% 154,8640.52% 154,8640.52% 154,8640.52%
28MISS TEH SUK HUI0 (-0.50)150,0000.50% 150,0000.50% 150,0000.50% 150,0000.50%
29นาย ประกิจ ลิขิตเลอสรวง0 (-0.50)150,0000.50% 150,0000.50% 150,0000.50% 150,0000.50%
30นาย ประพฤทธิ์ ลิขิตเลอสรวง0 (-0.50)150,0000.50% 150,0000.50% 150,0000.50% 150,0000.50%
31น.ส. ดวงมณี เลี่ยวไพรัตน์0 (-0.50)150,0000.50% 150,0000.50% 150,0000.50% 150,0000.50%
32นาย ศิริชัย กาญจนพงษ์พร0 (-0.50)150,0000.50% 150,0000.50% 150,0000.50% 150,0000.50%
33CLEARSTREAM NOMINESS LIMITED0 0 0 (-1.22)367,2821.22% (+1.22)0
34DBS VICKERS SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD A/C CLIENTS0 0 0 (-1.16)346,6501.16% (+1.16)0
35น.ส. กิตติวรรณ แต้ไพสิฐพงษ์0 0 0 (-1.13)337,5001.13% 337,5001.13%
36นาย ชัยยศ พาพร0 0 0 (-1.10)330,3751.10% 330,3751.10%
37นาย ปราโมทย์ บุญสินสุข0 0 0 (-1.08)322,6501.08% 322,6501.08%
38CLEARSTREAM NOMINEES LTD0 0 0 0 (-1.22)367,2821.22%
39DBS VICKERS (HONG KONG) LIMITED0 0 0 0 (-1.16)346,6501.16%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง