คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น BTSGIF

บริษัท กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ ขนส่งและโลจิสติกส์
ที่อยู่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-2674-6488
โทรสาร 0-2679-5996
เว๊บไซต์ www.btsgif.com
ราคาหุ้น 7.20
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 5,787,578,758
No. ShareHolder (BTSGIF) วันที่ 28/02/20 วันที่ 28/02/19 วันที่ 28/08/19 วันที่ 28/11/19 วันที่ 28/08/18 วันที่ 28/11/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)1,929,000,00033.33% 1,929,000,00033.33% 1,929,000,00033.33% 1,929,000,00033.33% 1,929,000,00033.33% 1,929,000,00033.33%
2บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)375,239,0006.48% 375,239,0006.48% 375,239,0006.48% 375,239,0006.48% (-0.04)377,562,9006.52% 377,562,9006.52%
3SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED301,308,5705.21% (-0.99)358,918,0706.20% 358,614,7706.20% (+0.13)351,382,8706.07% (-0.03)353,257,8246.10% (-0.03)355,079,2706.13%
4สำนักงานประกันสังคม230,623,7003.98% (-0.08)235,241,5004.06% (+0.17)225,134,0003.89% (+0.10)219,461,9003.79% (-0.22)232,090,1004.01% (-0.01)232,581,5004.02%
5ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)225,074,3003.89% 225,074,3003.89% 225,074,3003.89% 225,074,3003.89% 225,074,3003.89% 225,074,3003.89%
6บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)165,460,8002.86% 165,460,8002.86% 165,460,8002.86% 165,460,8002.86% (+0.39)143,033,1002.47% (-0.28)159,448,9002.75%
7บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน)150,987,0002.61% (+2.61)0 (-2.60)150,387,0002.60% 150,387,0002.60% (+2.60)0 0
8นาย คีรี กาญจนพาสน์98,703,5801.71% (+0.12)92,103,5801.59% (-0.12)98,703,5801.71% 98,703,5801.71% (+0.13)91,703,5801.58% 91,703,5801.58%
9บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)74,375,0001.28% (-0.14)82,075,0001.42% (+0.14)74,075,0001.28% 74,075,0001.28% (-0.14)82,075,0001.42% 82,075,0001.42%
10บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)66,557,3001.15% (-0.01)66,893,5001.16% (+0.07)63,002,7001.09% (-0.01)63,702,7001.10% (-0.16)73,193,5001.26% (+0.02)71,493,5001.24%
11กองทุนเปิด เค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์66,228,4001.14% (+1.14)0 (-0.53)30,397,1000.53% (-0.06)33,897,1000.59% (+0.59)0 0
12บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)59,194,9001.02% (+0.02)57,754,9001.00% (-0.02)59,294,9001.02% 59,294,9001.02% (-0.04)61,284,9001.06% 61,284,9001.06%
13THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED57,252,1000.99% 57,252,1000.99% 57,252,1000.99% 57,252,1000.99% (-0.08)61,967,8001.07% 61,967,8001.07%
14บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)55,000,0000.95% (+0.07)51,000,0000.88% (-0.07)55,000,0000.95% 55,000,0000.95% (+0.95)0 (-0.86)50,000,0000.86%
15AIA COMPANY LIMITED-EQDP-D FUND 147,900,0000.83% (+0.83)0 (-0.83)47,900,0000.83% 47,900,0000.83% (+0.83)0 0
16บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)47,673,3000.82% (-0.40)70,673,3001.22% (+0.40)47,673,3000.82% 47,673,3000.82% (-0.20)59,318,3001.02% (-0.44)84,673,3001.46%
17บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด SPECIAL S_INVEST SET0146,170,3000.80% (+0.80)0 0 (-0.89)51,430,6000.89% (+0.89)0 0
18ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)45,731,9000.79% (+0.27)30,031,9000.52% (-0.27)45,731,9000.79% 45,731,9000.79% (+0.79)0 0
19บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)44,770,9000.77% (+0.77)0 0 (-0.77)44,770,9000.77% (+0.77)0 0
20ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)43,710,0000.76% 43,710,0000.76% 43,710,0000.76% 43,710,0000.76% (-2.16)168,808,6002.92% (+2.16)43,710,0000.76%
21กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส42,625,9000.74% (-0.03)44,582,8000.77% (-0.15)53,514,1000.92% 53,514,1000.92% (+0.15)44,582,8000.77% 44,582,8000.77%
22บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)42,300,0000.73% (+0.02)41,000,0000.71% (+0.01)40,400,0000.70% (+0.01)40,000,0000.69% (+0.04)37,800,0000.65% (+0.04)35,400,0000.61%
23บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)36,543,0000.63% 36,543,0000.63% 36,543,0000.63% 36,543,0000.63% 36,543,0000.63% 36,543,0000.63%
24บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)36,299,0000.63% (-0.07)40,465,9000.70% (-0.06)44,215,1000.76% 44,215,1000.76% 43,705,1000.76% 43,705,1000.76%
25กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิ้ล อินคัม ฟันด์28,975,0000.50% (+0.50)0 0 (-0.51)29,377,0000.51% (+0.51)0 0
26บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-NPAR_SH0 (-1.09)62,818,7001.09% (+1.09)0 0 0 0
27บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-10EC0 (-0.93)53,915,0000.93% (+0.93)0 0 0 0
28AIA COMPANY LIMITED - EQ3-P0 (-0.83)47,900,0000.83% (+0.83)0 0 (-1.69)97,900,0001.69% (+0.86)47,900,0000.83%
29บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-OTH_PAR0 (-0.76)44,103,3000.76% (+0.76)0 0 0 0
30ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)0 (-0.57)33,074,3000.57% 33,074,3000.57% (+0.57)0 (-0.57)33,074,3000.57% 33,074,3000.57%
31บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) Fixed Income and Unlisted Equity For Par Fund0 (-0.56)32,310,0000.56% (+0.56)0 0 0 0
32บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด S_INVEST0 0 (-0.79)45,590,7000.79% (+0.79)0 0 0
33บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 (-2.78)160,837,0002.78% 160,837,0002.78%
34บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 (-0.62)35,900,0000.62% 35,900,0000.62%
35กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส0 0 0 0 (-0.57)33,104,4000.57% 33,104,4000.57%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง