คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น BRRGIF

บริษัท กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่อยู่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-2674-6488
โทรสาร 0-2679-5995
เว๊บไซต์ http://www.bblam.co.th/
ราคาหุ้น 9.60
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 349,991,613
No. ShareHolder (BRRGIF) วันที่ 29/03/19 วันที่ 12/12/18 วันที่ 24/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)115,672,22833.05% 115,672,22833.05% 115,672,22833.05%
2นาย สมชาติ โสตธิมัย36,450,00010.41% (+0.01)36,390,00010.40% 36,390,00010.40%
3ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)35,000,00010.00% 35,000,00010.00% 35,000,00010.00%
4สำนักงานประกันสังคม24,800,6007.09% (+0.04)24,659,9007.05% (+0.50)22,913,1006.55%
5กองทุนเปิด บัวหลวงอินคัม11,109,0003.17% 11,109,0003.17% 11,109,0003.17%
6นาย สันติ ดวงภานุมาส5,720,0001.63% (+0.26)4,810,0001.37% (+0.28)3,800,0001.09%
7บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)4,800,0001.37% 4,800,0001.37% 4,800,0001.37%
8นาย สุรวุฒิ เจิดจำรัสกุล4,000,0001.14% 4,000,0001.14% (+0.57)2,000,0000.57%
9น.ส. พิมพ์ศิริ เสรีวิวัฒนา3,900,0001.11% 3,900,0001.11% 3,900,0001.11%
10บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)3,000,0000.86% 3,000,0000.86% 3,000,0000.86%
11บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)2,650,0000.76% (+0.03)2,550,0000.73% (+0.09)2,240,0000.64%
12บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)2,500,0000.71% 2,500,0000.71% 2,500,0000.71%
13นาง ศัลยา จารุจินดา2,000,0000.57% 2,000,0000.57% 2,000,0000.57%
14บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)1,941,7000.55% 1,941,7000.55% 1,941,7000.55%
15กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส I1,828,5000.52% 1,828,5000.52% 1,828,5000.52%
16น.ส. พิชญ์สินี เสรีวิวัฒนา0 0 (-1.27)4,454,7001.27%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง