คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น BLISS

บริษัท บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่อยู่ 96 ถนนเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. 10250
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
เว๊บไซต์ www.blisstel.co.th
ราคาหุ้น 0.14
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 6,873,614,191
No. ShareHolder (BLISS) วันที่ 27/05/20 วันที่ 16/03/20 วันที่ 18/03/19 วันที่ 20/03/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย อัฐ ทองแตง620,000,0009.02% 620,000,0009.02% (+4.07)340,000,0004.95% 340,000,0004.95%
2น.ส. วิอร ทองแตง440,000,0006.40% 440,000,0006.40% (+3.64)190,000,0002.76% 190,000,0002.76%
3นาย อิทธิ ทองแตง295,400,0004.30% 295,400,0004.30% 295,400,0004.30% 295,400,0004.30%
4นาย ประยุทธ หอสว่างวงศ์281,016,1004.09% 281,016,1004.09% (+0.19)268,000,0003.90% 268,000,0003.90%
5นาย มนตรี เล็กวิจิตรธาดา265,000,0003.85% 265,000,0003.85% 265,000,0003.85% 265,000,0003.85%
6น.ส. กนานุช เล็กวิจิตร249,117,8153.62% 249,117,8153.62% (-0.09)255,117,8153.71% (-0.18)267,117,8153.89%
7นาง รัชนีกร จินตกานนท์200,000,0002.91% 200,000,0002.91% 200,000,0002.91% 200,000,0002.91%
8นาย อติคุณ ทองแตง180,000,0002.62% 180,000,0002.62% 180,000,0002.62% 180,000,0002.62%
9นาง อนงค์ เจียรศิริกุล106,240,0001.55% 106,240,0001.55% (+1.55)0 0
10นาย สมพงษ์ รุ่งเรืองเนาวรัตน์100,000,0001.45% 100,000,0001.45% 100,000,0001.45% 100,000,0001.45%
11นาง นุชรา วยากรณ์วิจิตร95,900,0001.39% 95,900,0001.39% 95,900,0001.39% (-0.44)125,900,0001.83%
12บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด93,716,4611.36% 93,716,4611.36% (-0.08)99,270,0041.44% 99,270,0041.44%
13นาง กัณสินันทน์ พงษ์นฤสรณ์79,000,0001.15% 79,000,0001.15% (+1.15)0 0
14นาย ปกรณ์ ธีรธำรง77,681,1001.13% 77,681,1001.13% 77,681,1001.13% 77,681,1001.13%
15นาย สุชาติ หวังสว่างกุล68,816,8001.00% 68,816,8001.00% (+1.00)0 0
16น.ส. อำพันธ์ แปงคำ65,730,7100.96% 65,730,7100.96% (-0.03)68,100,7100.99% 68,100,7100.99%
17น.ส. อำพร ศรีโพธิ์ทอง62,176,5520.90% 62,176,5520.90% (+0.90)0 0
18นาย เณศร์ฐิรัช พงษ์นฤสรณ์62,000,0000.90% 62,000,0000.90% 62,000,0000.90% 62,000,0000.90%
19นาง จันทราวดี วิทยานุกรณ์60,000,0000.87% 60,000,0000.87% (+0.87)0 0
20น.ส. ธิดา แก้วบุตตา57,408,1000.84% 57,408,1000.84% (+0.84)0 0
21น.ส. พรทิวา เจี่ยดำรงค์53,890,0000.78% 53,890,0000.78% (+0.78)0 0
22นาย สมบัติ บูรณะธีรกิจ51,200,0000.74% 51,200,0000.74% (+0.74)0 0
23น.ส. วราภรณ์ พันธุ์วงศ์กล่อม40,000,0000.58% 40,000,0000.58% 40,000,0000.58% 40,000,0000.58%
24น.ส. คนึงนิจ บัลลังก์ศักดิ์40,000,0000.58% 40,000,0000.58% 40,000,0000.58% 40,000,0000.58%
25นาง ปิยะฉัตร เลี่ยมตระกูลพานิช40,000,0000.58% 40,000,0000.58% (+0.58)0 0
26นาย พงษ์ศักดิ์ เวสสะเลิศ39,800,0000.58% 39,800,0000.58% (+0.58)0 0
27นาง อำไพ หาญไกรวิไลย์38,795,1760.56% 38,795,1760.56% (+0.56)0 0
28น.ส. วราภรณ์ หาญไกรวิไลย์38,696,9610.56% 38,696,9610.56% (+0.56)0 0
29นาง จรรยา สว่างจิตร38,200,0000.56% 38,200,0000.56% 38,200,0000.56% 38,200,0000.56%
30น.ส. กัลยา คุณานันทกุล35,330,0000.51% 35,330,0000.51% (+0.51)0 0
31นาย ธนบูลย์ ทองแตง35,000,0000.51% 35,000,0000.51% (+0.51)0 0
32นาง วีณา ภัทรประสิทธิ์0 0 (-4.07)280,000,0004.07% 280,000,0004.07%
33นาย กัมพล ตติยกวี0 0 (-3.64)250,200,0003.64% 250,200,0003.64%
34น.ส. วิยะดา อิทธิวิทยาธร0 0 (-2.33)160,000,0002.33% 160,000,0002.33%
35น.ส. วัชราภรณ์ ไกรศักดาวัฒน์0 0 (-1.55)106,240,0001.55% (+1.55)0
36นาย เมธา รังสิยาวรานนท์0 0 (-1.54)105,600,7111.54% 105,600,7111.54%
37น.ส. กาญจนา อิทธิวิทยาธร0 0 (-1.31)90,000,0001.31% 90,000,0001.31%
38นาง พรรณี เลียงวิทยาคุณ0 0 (-0.81)55,485,8900.81% 55,485,8900.81%
39นาย ธนากร กัลยาณมิตร0 0 (-0.74)50,749,0810.74% 50,749,0810.74%
40น.ส. ลินดา เมฆดารา0 0 0 (-1.16)80,000,0001.16%
41นาย นำกฤติ จีรพุทธิรักษ์0 0 0 (-0.76)52,000,0000.76%
42นาย ธีระเศรษฐ์ พุทธิโชติรักษา0 0 0 (-0.72)49,740,0000.72%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง