คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น BLAND

บริษัท บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ คอนโดมิเนียม อุตสาหกรรม นิวเจนีวา ชั้น 10, 47/569-576 หมู่ 3 ถนนป๊อปปูล่า 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2504-4940-49
โทรสาร -
เว๊บไซต์ www.bangkokland.co.th
ราคาหุ้น 1.02
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 17,373,656,960
No. ShareHolder (BLAND) วันที่ 15/06/20 วันที่ 03/03/20 วันที่ 05/08/19 วันที่ 07/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย อนันต์ กาญจนพาสน์4,605,756,46026.51% 4,605,756,46026.51% (+1.74)4,605,756,46024.77% (+0.22)4,565,442,26024.55%
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด1,009,520,2075.81% (+0.88)857,059,1794.93% (-0.10)936,061,8925.03% (+0.14)908,934,7814.89%
3MR. Jean-Marie Verbrugghe447,080,0002.57% 447,080,0002.57% (-0.37)547,080,0002.94% 547,080,0002.94%
4นาย ชัญญะ มหาดำรงค์กุล429,345,6802.47% 429,345,6802.47% (+0.16)429,345,6802.31% 429,345,6802.31%
5นาย จิรวุฒิ คุวานันท์424,796,7002.44% 424,796,7002.44% (+0.35)388,896,7002.09% (+0.77)246,318,6001.32%
6กองมรดก นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ403,987,4002.33% 403,987,4002.33% (+2.33)0 0
7SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED341,349,9041.96% (-0.10)357,458,2042.06% (-0.09)400,400,0042.15% (-0.04)406,424,1062.19%
8BANGKOK LAND (CAYMAN ISLANDS) LIMITED212,096,9901.22% 212,096,9901.22% (+0.08)212,096,9901.14% 212,096,9901.14%
9นาย สมิทธิ์ กาญจนพาสน์179,501,0651.03% 179,501,0651.03% (+0.06)179,501,0650.97% (-0.48)269,851,0651.45%
10บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)170,000,0000.98% (+0.98)0 0 0
11นาง สวัสดิ์ศรี เยาวพงศ์ศิริ140,000,0000.81% 140,000,0000.81% (+0.06)140,000,0000.75% (+0.75)0
12EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT134,836,4040.78% (-0.05)144,188,2040.83% (+0.06)143,817,4040.77% (+0.07)129,434,7040.70%
13STATE STREET EUROPE LIMITED132,073,1120.76% (-0.03)136,605,2120.79% (+0.07)133,744,9100.72% (+0.01)132,775,9350.71%
14นาย สมชาย กีรติยาพงษ์110,000,0000.63% 110,000,0000.63% (+0.04)110,000,0000.59% 110,000,0000.59%
15น.ส. สรนา เยาวพงศ์ศิริ107,790,0100.62% (-0.01)108,630,0100.63% (+0.05)108,150,0100.58% (-0.72)242,400,0101.30%
16น.ส. ศิริพร เยาวพงศ์ศิริ100,000,0100.58% 100,000,0100.58% (+0.04)100,000,0100.54% 100,000,0100.54%
17นาย พิสิฐ เยาวพงศ์ศิริ100,000,0100.58% 100,000,0100.58% (+0.04)100,000,0100.54% 100,000,0100.54%
18น.ส. วีรวรรณ เยาวพงศ์ศิริ100,000,0100.58% 100,000,0100.58% (+0.04)100,000,0100.54% 100,000,0100.54%
19น.ส. วีณาวรรณ เยาวพงศ์ศิริ100,000,0100.58% 100,000,0100.58% (+0.04)100,000,0100.54% 100,000,0100.54%
20DBS BANK LTD89,249,0000.51% (-0.07)100,000,0000.58% (+0.58)0 0
21นาย สมาน จังตระกูลชัย99,000,0000.57% (+0.03)94,000,0000.54% (+0.54)0 0
22นาย สมภพ ติงธนาธิกุล91,900,0000.53% (+0.53)0 0 0
23น.ส. สาลินี กาญจนพาสน์88,434,3870.51% 88,334,3870.51% (+0.51)0 0
24EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD88,313,1960.51% (+0.51)0 0 (-0.51)95,225,9960.51%
25นาย ประทีป ตั้งมติธรรม0 (-1.04)181,209,2001.04% (+0.42)114,689,2000.62% (+0.62)0
26นาย จุลเมตต์ หาญชัยกุล0 (-0.66)114,500,0000.66% (-0.16)152,500,0000.82% (-0.01)154,500,0000.83%
27EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES0 (-0.56)97,227,1700.56% 103,230,3700.56% (-0.02)108,396,5700.58%
28บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)0 0 (-6.57)1,222,168,7006.57% 1,222,168,7006.57%
29นาย วีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ0 0 (-2.17)403,987,4002.17% (-0.08)418,487,4002.25%
30บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)0 0 0 (-0.81)151,544,0000.81%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง