ข้อมูลหุ้น BLA

บริษัท บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ ประกันภัยและประกันชีวิต
ที่อยู่ เลขที่ 1415 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. 10800
โทรศัพท์ 0-2777-8000
โทรสาร 0-2777-8899
เว๊บไซต์ www.bangkoklife.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน