ข้อมูลหุ้น BKKCP

บริษัท กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์บางกอก
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ เลขที่ 989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9, 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ 0-2659-8888
โทรสาร 0-2659-8860-1
เว๊บไซต์ -
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน