คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น BKKCP

บริษัท กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์บางกอก
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ เลขที่ 989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9, 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ 0-2659-8888
โทรสาร 0-2659-8860-1
เว๊บไซต์ -
ราคาหุ้น 13.80
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 100,000,000
No. ShareHolder (BKKCP) วันที่ 31/07/19 วันที่ 05/03/19 วันที่ 22/11/18 วันที่ 28/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)33,300,00033.30% 33,300,00033.30% 33,300,00033.30% 33,300,00033.30%
2ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)8,500,0008.50% 8,500,0008.50% 8,500,0008.50% 8,500,0008.50%
3บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)4,946,6004.95% (-2.85)7,802,2007.80% (-1.27)9,069,4009.07% 9,069,4009.07%
4บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)3,000,0003.00% (-0.27)3,265,0003.27% (-0.48)3,754,8003.75% 3,754,8003.75%
5นาย บุญเกียรติ เอื้อสุดกิจ2,000,0002.00% 2,000,0002.00% 2,000,0002.00% 2,000,0002.00%
6น.ส. จันทร์เพ็ญ ชีรานนท์1,910,1001.91% 1,910,1001.91% 1,910,1001.91% 1,910,1001.91%
7บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,648,7001.65% 1,648,7001.65% 1,648,7001.65% 1,648,7001.65%
8นาย วิชิต รักสุจริต1,450,0001.45% (+1.45)0 0 0
9นาย วิทยุต นามศิริพงศ์พันธุ์1,290,0001.29% 1,290,0001.29% 1,290,0001.29% 1,290,0001.29%
10บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)1,289,0001.29% 1,289,0001.29% 1,289,0001.29% 1,289,0001.29%
11นาย ชัชวาล เตชะมีเกียรติชัย0 (-1.15)1,154,0001.15% 1,154,0001.15% (+1.15)0
12Mr. Peter Eric Dennis0 0 0 (-1.15)1,150,0001.15%

กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง