ข้อมูลหุ้น BKI

บริษัท บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ ประกันภัยและประกันชีวิต
ที่อยู่ อาคารกรุงเทพประกันภัย, 25 ถนนสาทรใต้ กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-2285-8888
โทรสาร 0-2610-2100
เว๊บไซต์ www.bangkokinsurance.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน