คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น BIG

บริษัท บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ พาณิชย์
ที่อยู่ เลขที่ 115, 115/1 ถนนสวัสดิการ 1 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม. 10160
โทรศัพท์ 0-2809-9956-65
โทรสาร 0-2809-9950
เว๊บไซต์ www.bigcamera.co.th
ราคาหุ้น 0.59
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 3,529,307,181
No. ShareHolder (BIG) วันที่ 01/06/20 วันที่ 04/03/20 วันที่ 08/05/19 วันที่ 20/04/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย ชาญ เธียรกาญจนวงศ์1,115,614,00031.61% 1,115,614,00031.61% 1,115,614,00031.61% 1,115,614,00031.61%
2นาย ชิตชัย เธียรกาญจนวงศ์380,102,00010.77% 380,102,00010.77% (+0.04)378,702,00010.73% (+0.04)377,302,00010.69%
3นาย ธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์371,552,00010.53% 371,552,00010.53% 371,552,00010.53% (-0.14)376,672,00010.67%
4นาง วรรณ์กมล เธียรกาญจนวงศ์321,552,0009.11% 321,552,0009.11% 321,552,0009.11% 321,552,0009.11%
5น.ส. ณัฐพร เธียรกาญจนวงศ์87,591,6002.48% 87,591,6002.48% 87,591,6002.48% 87,591,6002.48%
6น.ส. ปริศรา เธียรกาญจนวงศ์87,382,8002.48% 87,382,8002.48% 87,382,8002.48% 87,382,8002.48%
7น.ส. ณีลวรรณ เธียรกาญจนวงศ์85,740,5002.43% (-0.14)90,740,5002.57% (+0.25)81,991,6002.32% (+0.14)76,871,6002.18%
8นาย ปกรณ์ ธีรธำรง57,564,4681.63% 57,564,4681.63% 57,564,4681.63% (-0.01)57,764,4681.64%
9น.ส. กมลมาตุ ตั้งกิจงามวงศ์46,719,6001.32% 46,719,6001.32% 46,719,6001.32% 46,719,6001.32%
10บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด46,121,4121.31% (+0.02)45,652,9071.29% (+0.02)44,703,9181.27% (-0.19)51,488,3331.46%
11นาย ศุภโรจ โรจน์วีระ35,526,0001.01% (+0.03)34,526,0000.98% (+0.13)30,007,8000.85% (+0.25)21,000,0000.60%
12นาย กวี อัศวานันทน์25,000,0000.71% (+0.71)0 0 0
13นาง จิราภรณ์ ลินมณีโชติ20,000,0000.57% 20,000,0000.57% 20,000,0000.57% (+0.57)0
14นาย สกนธ์ พึ่งพรสวรรค์0 0 (-0.72)25,518,1000.72% (+0.72)0
15EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT0 0 (-0.62)21,819,2000.62% (+0.01)21,433,5000.61%
16กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว0 0 0 (-1.10)38,890,7001.10%
17กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้0 0 0 (-0.91)32,073,3000.91%
18นาย กิตติ ฐาปนสกุลวงศ์0 0 0 (-0.57)20,000,0000.57%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง