คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น BGC

บริษัท บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
ที่อยู่ 47/1 หมู่ 2 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ 0-2834-7000
โทรสาร 0-2533-1140
เว๊บไซต์ www.bgc.co.th
ราคาหุ้น 13.10
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 694,444,333
No. ShareHolder (BGC) วันที่ 25/11/19 วันที่ 07/05/19 วันที่ 26/08/19 วันที่ 12/10/18 วันที่ 29/11/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)499,999,92072.00% 499,999,92072.00% 499,999,92072.00% (+72.00)0 (-72.00)499,999,92072.00%
2บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)16,961,0002.44% 16,961,0002.44% 16,961,0002.44% (+2.44)0 0
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด7,052,3001.02% (+1.02)0 (-0.61)4,241,0100.61% (+0.61)0 0
4UOB LONG TERM EQUITY FUND7,040,2001.01% (+0.12)6,163,5000.89% (-0.06)6,587,2000.95% (+0.95)0 0
5กองทุนเปิด ภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY6,729,7000.97% (+0.97)0 (-0.69)4,815,1000.69% (+0.69)0 0
6กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล6,126,5000.88% (+0.28)4,140,6000.60% (-0.10)4,879,7000.70% (+0.70)0 (-0.54)3,781,6000.54%
7กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/306,065,0000.87% (+0.32)3,809,3000.55% (-0.12)4,644,8000.67% (+0.67)0 (-1.15)7,986,5001.15%
8กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้5,365,2000.77% (-0.91)11,679,4001.68% (+0.22)10,161,7001.46% (+1.46)0 (-1.75)12,122,5001.75%
9นาย ปริญญา เธียรวร5,000,0000.72% (+0.12)4,200,0000.60% (-0.12)5,000,0000.72% (+0.72)0 0
10บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)4,374,1000.63% (-0.12)5,205,1000.75% (-0.02)5,379,2000.77% (+0.77)0 0
11บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)4,000,0000.58% 4,000,0000.58% 4,000,0000.58% (+0.58)0 (-0.58)4,000,0000.58%
12กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล3,582,9000.52% 3,582,9000.52% 3,582,9000.52% (+0.52)0 0
13กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล3,496,2000.50% (-0.57)7,399,3001.07% (+0.27)5,548,5000.80% (+0.80)0 0
14กองทุนเปิด เค หุ้นปันผล3,475,3000.50% (+0.50)0 0 0 0
15กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว0 (-1.50)10,387,9001.50% (+0.19)9,072,8001.31% (+1.31)0 (-1.60)11,087,3001.60%
16กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ0 (-0.81)5,652,2000.81% (+0.18)4,387,1000.63% (+0.63)0 0
17กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส0 (-0.59)4,118,7000.59% (-0.04)4,373,5000.63% (+0.63)0 (-0.56)3,861,6000.56%
18บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 (-0.51)3,513,9000.51% (+0.51)0 0 0
19บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)0 0 0 (-72.00)499,999,92072.00% (+72.00)0
20กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว0 0 0 (-0.63)4,375,2000.63% (+0.63)0
21บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)0 0 0 (-0.58)4,000,0000.58% (+0.58)0
22AIA COMPANY LIMITED TH-EQ1-P0 0 0 (-0.37)2,602,0000.37% (+0.37)0
23AIA COMPANY LIMITED TH-EQ2-P0 0 0 (-0.37)2,563,0000.37% (+0.37)0
24นาย กรีติ์กนิษฐ์ โชคชัยณรงค์0 0 0 (-0.36)2,500,0000.36% (+0.36)0
25กองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล0 0 0 (-0.31)2,126,2000.31% (+0.31)0
26กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว0 0 0 (-0.30)2,105,8000.30% (+0.30)0
27บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)0 0 0 (-0.29)2,000,0000.29% (+0.29)0
28นาง สิริรัตน์ พรประภา0 0 0 (-0.29)2,000,0000.29% (+0.29)0
29นาย รักสนิท พรประภา0 0 0 (-0.29)2,000,0000.29% (+0.29)0
30บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 (-0.75)5,200,0000.75%
31กองทุนเปิด ทิสโก้สแตรทิจิก ฟันด์0 0 0 0 (-0.62)4,313,7000.62%
32บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพื่อ My Double Plus (ตราสารทุน)0 0 0 0 (-0.58)4,000,0000.58%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง