คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น BFIT

บริษัท บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ เงินทุนและหลักทรัพย์
ที่อยู่ 99/392 อาคารศรีสวัสดิ์ ชั้น 1,3,6, ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0-2073-0677
โทรสาร 0-2073-0670
เว๊บไซต์ www.bfit.co.th
ราคาหุ้น 30.50
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 551,221,144
No. ShareHolder (BFIT) วันที่ 06/05/21 วันที่ 17/03/21 วันที่ 07/07/20 วันที่ 08/04/20 วันที่ 07/05/19 วันที่ 04/05/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)450,678,40781.76% (-0.28)452,238,40782.04% 452,238,40782.04% 452,238,40782.04% (+36.70)99,967,19845.34% (+45.34)0
2นาย ลุชัย ภุขันอนันต์8,480,0701.54% 8,480,0701.54% 8,480,0701.54% 8,480,0701.54% (-3.33)10,738,7704.87% 10,227,4004.87%
3น.ส. สุภาภรณ์ อาหุนัย7,717,5001.40% 7,717,5001.40% 7,717,5001.40% 7,717,5001.40% (-2.10)7,717,5003.50% 7,350,0003.50%
4นาง จารุวรรณ เจียมพิทยานุวัฒน์7,514,9051.36% (-0.40)9,684,9051.76% (-0.08)10,167,6051.84% (+0.10)9,617,6051.74% (-2.74)9,884,2054.48% (+0.27)8,842,1004.21%
5MRS. MEI LEE4,620,0000.84% (+0.84)0 (-0.84)4,620,0000.84% 4,620,0000.84% (+0.84)0 0
6บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด2,747,0390.50% (-0.05)3,016,6050.55% (+0.55)0 (-0.73)4,035,0550.73% (-1.80)5,575,5012.53% (-0.29)5,918,6262.82%
7นาง ลาวัณย์ หวั่งหลี2,550,0000.46% (+0.46)0 0 0 0 0
8นาย เกียรติชัย วัชระนิติ2,500,0000.45% 2,500,0000.45% (+0.45)0 0 0 0
9นาย วนนท์ วรรณป้าน1,600,0000.29% (+0.29)0 0 0 0 0
10นาย อัษฎายุธ ดวงปัญญาสว่าง1,200,9990.22% (+0.22)0 0 0 (-0.86)1,900,2880.86% (-0.13)2,077,7770.99%
11บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก0 (-1.13)6,227,9641.13% (+1.13)0 0 0 0
12นาย จิตติพงศ์ เจียมพิทยานุวัฒน์0 (-0.26)1,443,5000.26% (+0.26)0 0 0 0
13นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน0 (-0.21)1,131,6000.21% (+0.21)0 0 0 0
14นาย จิตติคุณ เจียมพิทยานุวัฒน์0 (-0.20)1,095,0000.20% (+0.20)0 0 0 0
15นาย จรูญ วิริยะพรพิพัฒน์0 0 (-0.52)2,877,5000.52% (+0.52)0 0 0
16นาย สถาพร งามเรืองพงศ์0 0 0 (-1.90)10,494,2001.90% (+1.90)0 0
17น.ส. รวิสรา งามรุ่งศิริ0 0 0 (-0.52)2,840,0000.52% (+0.52)0 0
18นาย ศิริธัช โรจนพฤกษ์0 0 0 0 (-8.82)19,446,9388.82% (-0.93)20,481,2759.75%
19UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account0 0 0 0 (-2.11)4,642,0502.11% 4,421,0002.11%
20นาย วินชัย พึ่งรัศมี0 0 0 0 (-1.82)4,013,5001.82% (+0.38)3,029,7001.44%
21MR. LEE JUI-CHUAN0 0 0 0 (-1.28)2,824,1641.28% 2,689,6801.28%
22MR. HSIAO-WEI LIU0 0 0 0 (-1.10)2,434,7401.10% 2,318,8001.10%
23นาย ธนา คุณารักษ์วงศ์0 0 0 0 (-0.93)2,053,7300.93% (-0.63)3,277,0001.56%
24นาย ปรัชญา เสริมสุขสกุลชัย0 0 0 0 (-0.67)1,466,6000.67% (-3.85)9,492,0004.52%
25นาย พงศ์ธวัช ชีรณวาณิช0 0 0 0 (-0.50)1,105,6500.50% 1,053,0000.50%
26บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 (-36.35)76,325,64036.35%
27น.ส. สิริยา อินทรประสิทธิ์0 0 0 0 0 (-2.00)4,200,0002.00%
28นาง นัยน์ปพร รุ่งศรีรัตนวงศ์0 0 0 0 0 (-0.83)1,748,6150.83%
29นาง น้ำใจ อิทธิพานิชพงศ์0 0 0 0 0 (-0.66)1,384,4250.66%
30น.ส. วรพร กิตติคุณ0 0 0 0 0 (-0.62)1,295,7000.62%
31นาย ศุภโชค ตันติวิท0 0 0 0 0 (-0.57)1,188,8000.57%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง