ข้อมูลหุ้น BCT

บริษัท บริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
ที่อยู่ อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 12, 888/122,128 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ 0-2253-6745-54
โทรสาร 0-2254-9031, 0-2253-2812
เว๊บไซต์ www.birlacarbon.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน