คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น BCH

บริษัท บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ การแพทย์
ที่อยู่ 44 หมู่ 4 ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2836-9999
โทรสาร 0-2106-4858
เว๊บไซต์ www.bangkokchainhospital.com
ราคาหุ้น 15.60
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 2,493,870,671
No. ShareHolder (BCH) วันที่ 27/08/19 วันที่ 10/05/19 วันที่ 27/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย เฉลิม หาญพาณิชย์813,750,00032.63% 813,750,00032.63% 813,750,00032.63%
2พ.ญ. สมพร หาญพาณิชย์183,750,0007.37% 183,750,0007.37% (+7.37)0
3สำนักงานประกันสังคม152,765,1006.13% (+0.16)148,795,1005.97% (+0.35)140,165,4005.62%
4บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด145,974,8245.85% (-0.66)162,461,2196.51% (+1.18)132,806,5325.33%
5THE BANK OF NEW YORK MELLON88,000,0003.53% (-0.88)109,962,5004.41% (+3.71)17,572,4000.70%
6น.ส. พรสุดา หาญพาณิชย์83,000,0003.33% 83,000,0003.33% 83,000,0003.33%
7นาย กันตพร หาญพาณิชย์83,000,0003.33% 83,000,0003.33% 83,000,0003.33%
8น.ส. พรลักษณ์ หาญพาณิชย์83,000,0003.33% 83,000,0003.33% 83,000,0003.33%
9SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED43,392,5251.74% (+0.02)43,002,1251.72% (-0.04)43,928,9251.76%
10บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)14,800,0000.59% (-0.08)16,707,4000.67% (+0.09)14,502,4000.58%
11กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ14,755,8000.59% (+0.59)0 0
12EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT14,329,2500.57% 14,329,2500.57% 14,329,2500.57%
13EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES14,004,8370.56% (-0.11)16,718,6370.67% (+0.67)0
14บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)13,952,4000.56% (+0.56)0 0
15นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา13,874,6000.56% (+0.04)12,944,6000.52% (-0.18)17,335,3000.70%
16กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/3013,091,5000.52% (-0.04)13,925,4000.56% (+0.56)0
17บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยบลจ. ไทยพาณิชย์13,068,2000.52% (+0.52)0 0
18STATE STREET EUROPE LIMITED0 (-0.73)18,318,1190.73% (-0.51)30,850,3991.24%
19กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว0 (-0.66)16,509,8000.66% (+0.66)0
20NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC0 (-0.52)12,948,7750.52% (-0.14)16,402,9750.66%
21กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ0 (-0.51)12,642,5000.51% (+0.51)0
22นาง สมพร หาญพาณิชย์0 0 (-7.37)183,750,0007.37%
23นาย ประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์0 0 (-1.96)48,810,0001.96%
24AIA COMPANY LIMITED - EQ1-P0 0 (-0.98)24,356,7000.98%
25AIA COMPANY LIMITED - EQ2-P0 0 (-0.81)20,289,5000.81%
26กองทุนเปิด ธนชาต Low Beta0 0 (-0.67)16,765,4000.67%
27กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล0 0 (-0.57)14,326,4000.57%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง