คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น BCH

บริษัท บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ การแพทย์
ที่อยู่ 44 หมู่ 4 ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2836-9999
โทรสาร 0-2106-4858
เว๊บไซต์ www.bangkokchainhospital.com
ราคาหุ้น 13.90
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 2,493,870,671
No. ShareHolder (BCH) วันที่ 28/08/20 วันที่ 28/05/20 วันที่ 18/03/20 วันที่ 27/08/19 วันที่ 10/05/19 วันที่ 27/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย เฉลิม หาญพาณิชย์813,750,00032.63% 813,750,00032.63% 813,750,00032.63% 813,750,00032.63% 813,750,00032.63% 813,750,00032.63%
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด184,238,1227.39% (+1.81)139,241,1295.58% (-0.38)148,723,4285.96% (+0.11)145,974,8245.85% (-0.66)162,461,2196.51% (+1.18)132,806,5325.33%
3พ.ญ. สมพร หาญพาณิชย์181,750,0007.29% 181,750,0007.29% 181,750,0007.29% (-0.08)183,750,0007.37% 183,750,0007.37% (+7.37)0
4สำนักงานประกันสังคม149,908,8006.01% 149,879,1006.01% (+0.75)131,112,8005.26% (-0.87)152,765,1006.13% (+0.16)148,795,1005.97% (+0.35)140,165,4005.62%
5THE BANK OF NEW YORK MELLON120,389,3004.83% (-0.03)121,074,3004.86% 121,198,3004.86% (+1.33)88,000,0003.53% (-0.88)109,962,5004.41% (+3.71)17,572,4000.70%
6น.ส. พรสุดา หาญพาณิชย์84,000,0003.37% 84,000,0003.37% 84,000,0003.37% (+0.04)83,000,0003.33% 83,000,0003.33% 83,000,0003.33%
7น.ส. พรลักษณ์ หาญพาณิชย์84,000,0003.37% 84,000,0003.37% 84,000,0003.37% (+0.04)83,000,0003.33% 83,000,0003.33% 83,000,0003.33%
8นาย กันตพร หาญพาณิชย์83,000,0003.33% 83,000,0003.33% 83,000,0003.33% 83,000,0003.33% 83,000,0003.33% 83,000,0003.33%
9SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED40,517,1251.62% (-0.03)41,155,9251.65% (-0.09)43,319,5251.74% 43,392,5251.74% (+0.02)43,002,1251.72% (-0.04)43,928,9251.76%
10STATE STREET EUROPE LIMITED15,126,4010.61% (+0.11)12,501,1950.50% (-0.02)13,076,5950.52% (+0.52)0 (-0.73)18,318,1190.73% (-0.51)30,850,3991.24%
11HSBC BANK PLC-HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS ASIA EX JAPAN EQUITY SMALLER COMPANIES14,981,6000.60% (+0.04)13,972,9000.56% (+0.56)0 0 0 0
12HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG14,704,5000.59% (+0.59)0 0 0 0 0
13สำนักงานประกันสังคม โดย บลจ.วรรณ จำกัด14,173,4400.57% 14,173,4400.57% (-0.06)15,673,4400.63% (+0.63)0 0 0
14กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว14,153,6000.57% (+0.57)0 0 0 0 0
15กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/3013,242,1000.53% (+0.53)0 0 (-0.52)13,091,5000.52% (-0.04)13,925,4000.56% (+0.56)0
16บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)12,654,9000.51% (+0.51)0 0 0 0 0
17สำนักงานประกันสังคม โดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด0 0 (-0.76)19,072,7400.76% (+0.76)0 0 0
18บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 (-0.59)14,800,0000.59% (-0.08)16,707,4000.67% (+0.09)14,502,4000.58%
19กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ0 0 0 (-0.59)14,755,8000.59% (+0.59)0 0
20EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT0 0 0 (-0.57)14,329,2500.57% 14,329,2500.57% 14,329,2500.57%
21EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES0 0 0 (-0.56)14,004,8370.56% (-0.11)16,718,6370.67% (+0.67)0
22บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)0 0 0 (-0.56)13,952,4000.56% (+0.56)0 0
23นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา0 0 0 (-0.56)13,874,6000.56% (+0.04)12,944,6000.52% (-0.18)17,335,3000.70%
24บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยบลจ. ไทยพาณิชย์0 0 0 (-0.52)13,068,2000.52% (+0.52)0 0
25กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว0 0 0 0 (-0.66)16,509,8000.66% (+0.66)0
26NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC0 0 0 0 (-0.52)12,948,7750.52% (-0.14)16,402,9750.66%
27กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ0 0 0 0 (-0.51)12,642,5000.51% (+0.51)0
28นาง สมพร หาญพาณิชย์0 0 0 0 0 (-7.37)183,750,0007.37%
29นาย ประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์0 0 0 0 0 (-1.96)48,810,0001.96%
30AIA COMPANY LIMITED - EQ1-P0 0 0 0 0 (-0.98)24,356,7000.98%
31AIA COMPANY LIMITED - EQ2-P0 0 0 0 0 (-0.81)20,289,5000.81%
32กองทุนเปิด ธนชาต Low Beta0 0 0 0 0 (-0.67)16,765,4000.67%
33กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล0 0 0 0 0 (-0.57)14,326,4000.57%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง