คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น B

บริษัท บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ ขนส่งและโลจิสติกส์
ที่อยู่ เลขที่ 52 อาคารธนิยะ พลาซ่า ชั้นที่ 28 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500
โทรศัพท์ 0-2096-4999
โทรสาร -
เว๊บไซต์ WWW.BEGISTICS.CO.TH
ราคาหุ้น 0.50
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 3,459,481,936
No. ShareHolder (B) วันที่ 25/03/22 วันที่ 27/12/21 วันที่ 14/06/21 วันที่ 15/03/21 วันที่ 12/10/20 วันที่ 17/03/20 วันที่ 06/08/19 วันที่ 12/03/19 วันที่ 10/05/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)194,768,8335.63% (-1.86)158,475,2007.49% (-15.17)435,600,00022.66% (-5.82)435,600,00028.48% (+28.48)0 0 0 0 0
2LGT BANK (SINGAPORE) LTD150,000,0004.33% (+4.33)0 0 0 0 0 0 0 0
3นาง อารีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล101,237,0002.93% (+1.97)20,362,2000.96% (+0.96)0 0 0 0 0 0 0
4นาย สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล100,933,3332.92% (+0.41)53,000,0002.51% (-1.14)70,243,7003.65% (-0.55)64,243,7004.20% (-0.56)63,335,8004.76% (+4.76)0 0 0 0
5น.ส. ธนิกา ตั้งพูนผลวิวัฒน์81,588,1992.36% (-1.75)87,000,0004.11% (+4.11)0 0 0 0 0 0 0
6บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด75,851,9432.19% (+0.01)46,075,6852.18% (-1.89)78,304,5024.07% (+2.15)29,397,9291.92% (+1.16)10,092,3790.76% (+0.16)8,013,3780.60% (-0.34)8,178,6290.94% (+0.94)0 0
7นาย ธนนนท์ เตรียมชาญชัย70,666,6662.04% (+0.15)40,000,0001.89% (-0.43)44,500,0002.32% (-0.45)42,300,0002.77% (-0.41)42,300,0003.18% 42,300,0003.18% (-2.56)50,000,0005.74% (+5.74)0 0
8นาย ณรงค์ชัย สิมะโรจน์41,100,0001.19% (-0.07)26,704,1001.26% (-4.93)118,960,2006.19% (+2.05)63,286,0004.14% (+3.54)7,971,0000.60% (+0.01)7,782,0000.59% (-1.32)16,661,4831.91% (-1.40)28,877,9003.31% (+1.54)15,456,9001.77%
9นาย กำจัด รามกุล35,000,0001.01% (+1.01)0 0 0 (-2.97)39,498,5002.97% (-0.07)40,420,1003.04% (+1.58)12,748,7001.46% (+1.46)0 0
10นาย วิรัช บรรยงคนันท์19,300,0000.56% (-0.60)24,590,0001.16% (-0.14)25,000,0001.30% (+1.30)0 (-2.08)27,600,0002.08% (+1.04)13,820,0001.04% (+1.04)0 (-0.53)4,620,6000.53% (+0.53)0
11นาย ณรัตน์ สุขถิ่นไทย0 (-1.51)32,000,0001.51% (+1.51)0 0 0 0 0 0 0
12นาย บุญเสริม สถิรพันธุ์0 (-0.61)13,000,0000.61% (+0.61)0 0 (-1.05)14,000,0001.05% (+0.45)8,000,0000.60% (+0.60)0 0 0
13นาย วิริยะ จินต์วิริยะ0 0 (-3.12)60,000,0003.12% (+3.12)0 0 0 0 0 0
14บริษัท มาลาคี จำกัด0 0 (-1.63)31,250,0001.63% (-0.41)31,250,0002.04% (-0.31)31,250,0002.35% 31,250,0002.35% (-1.23)31,250,0003.58% 31,250,0003.58% 31,250,0003.58%
15นาย สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย0 0 (-1.48)28,500,0001.48% (+1.48)0 (-5.08)67,585,9005.08% (+1.68)45,159,1003.40% (+1.36)17,824,7002.04% (+2.04)0 0
16นาย เอนก วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ0 0 (-1.13)21,800,0001.13% (+1.13)0 0 0 0 0 0
17CHINA TONGHAI SECURITIES LIMITED A/C CLIENT0 0 0 (-5.23)80,000,0005.23% (+5.23)0 0 0 0 0
18นาย ทวี กุลเลิศประเสริฐ0 0 0 (-3.03)46,352,5123.03% (-1.08)54,583,3344.11% 54,583,3344.11% (+0.98)27,291,6673.13% (-0.31)30,031,6673.44% 30,031,6673.44%
19น.ส. ศรวณีย์ ศิริจรรยากุล0 0 0 (-2.77)42,389,4002.77% (-0.84)48,000,0003.61% 48,000,0003.61% (-2.35)52,000,0005.96% (+5.96)0 0
20นาย ทัศนัย หอสิมะสถาพร0 0 0 (-2.09)32,000,0002.09% (+2.09)0 0 0 0 0
21บริษัท มิลล์คอนสตีล จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 (-32.77)435,600,00032.77% 435,600,00032.77% (+7.79)217,800,00024.98% 217,800,00024.98% (+2.04)200,000,00022.94%
22นาย วิชัย ธนสมุทร0 0 0 0 (-2.26)30,022,0002.26% (+0.32)25,833,3001.94% (+1.94)0 (-1.46)12,754,7001.46% (+1.46)0
23นาย ชนะชัย ลีนะบรรจง0 0 0 0 (-1.37)18,264,6001.37% (+0.40)12,864,6000.97% (+0.38)5,182,3000.59% (+0.59)0 0
24นาย จิตติคุณ เจียมพิทยานุวัฒน์0 0 0 0 (-1.04)13,860,7001.04% (+0.37)8,920,0000.67% (+0.67)0 0 0
25น.ส. ณิศศา ธีรชนวัฒนา0 0 0 0 (-0.84)11,205,0000.84% (+0.84)0 0 0 0
26นาย ฐิติภัทร์ อ่าวสถาพร0 0 0 0 (-0.77)10,239,2120.77% 10,239,2120.77% (+0.16)5,359,0000.61% (+0.61)0 0
27น.ส. วรรณณี โรจนวณิชยากร0 0 0 0 (-0.75)10,000,0000.75% 10,000,0000.75% (+0.75)0 0 0
28นาย สุวิทย์ แต้ไพสิฐพงษ์0 0 0 0 (-0.68)9,000,0000.68% (-2.03)36,000,3002.71% (-1.53)37,000,0004.24% 37,000,0004.24% (+0.34)34,000,0003.90%
29นาย สุมิตร เพชราภิรัชต์0 0 0 0 (-0.56)7,490,5000.56% 7,490,5000.56% (-0.30)7,490,5000.86% 7,490,5000.86% 7,490,5000.86%
30นาย บันทัด กัลยาวงศา0 0 0 0 (-0.51)6,783,8660.51% (+0.51)0 0 0 0
31นาง เนตรนภา สถิตธรรมนิตย์0 0 0 0 (-0.50)6,694,0340.50% 6,694,0340.50% (+0.50)0 0 0
32น.ส. กาญจนา วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ0 0 0 0 0 (-4.30)57,119,9504.30% (-1.49)50,445,5505.79% (+2.58)28,000,0003.21% (+0.57)23,000,0002.64%
33นาย วรนันท์ ธินรุ่งโรจน์0 0 0 0 0 (-0.59)7,900,0000.59% (+0.07)4,500,0000.52% (-0.41)8,100,0000.93% 8,100,0000.93%
34น.ส. เจิมขวัญ ศิริพงศ์สิน0 0 0 0 0 0 (-1.13)9,813,2001.13% 9,813,2001.13% (-0.02)10,000,0001.15%
35นาง นนธญา อภิธโนทัย0 0 0 0 0 0 (-0.71)6,173,8000.71% 6,173,8000.71% 6,173,8000.71%
36นาย วิชัย สกลวรารุ่งเรือง0 0 0 0 0 0 (-0.56)4,849,1500.56% (+0.05)4,419,1500.51% (+0.51)0
37น.ส. พัชนี คลังเปรมจิตต์0 0 0 0 0 0 (-0.54)4,712,6840.54% 4,712,6840.54% 4,712,6840.54%
38MR. YUK LUNG LEE0 0 0 0 0 0 0 (-9.41)82,031,2509.41% 82,031,2509.41%
39นาย สันติ เชาวนันทกุล0 0 0 0 0 0 0 (-3.44)30,000,0003.44% (+3.44)0
40นาย เมธาวี สาระไทย0 0 0 0 0 0 0 (-0.93)8,149,4000.93% (-0.19)9,783,6001.12%
41นาย ช้อง จันทวรสุทธิ์0 0 0 0 0 0 0 (-0.70)6,060,3000.70% 6,060,3000.70%
42นาย ธวัชชัย วิวัฒน์วรพันธ์0 0 0 0 0 0 0 (-0.61)5,300,0000.61% (+0.61)0
43นาย สมหวัง ธรณนพเก้า0 0 0 0 0 0 0 0 (-1.94)16,906,5001.94%
44น.ส. ภาวศุทธิ โชติกเสถียร0 0 0 0 0 0 0 0 (-1.56)13,625,0001.56%
45น.ส. น้ำฝน เรียนเขมะนิยม0 0 0 0 0 0 0 0 (-1.35)11,750,0001.35%
46นาย โสฬส ต่อรัตนวัฒนา0 0 0 0 0 0 0 0 (-1.17)10,210,0001.17%
47นาง อมรทิพย์ ธรณนพเก้า0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.64)5,560,2000.64%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์สถิติทรูฮิต (Truehits Cookies)     

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ปุ่มตั้งค่า