คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น ATP30

บริษัท บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)
ตลาด mai
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ -
ที่อยู่ 700/199 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง ชลบุรี 20160
โทรศัพท์ 0-3846-8788
โทรสาร 0-3846-8788
เว๊บไซต์ http://www.atp30.com
ราคาหุ้น 0.81
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 617,409,685
No. ShareHolder (ATP30) วันที่ 16/04/20 วันที่ 19/11/19 วันที่ 12/04/19 วันที่ 12/04/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย ชาติชาย พานิชชีวะ80,325,00013.01% 80,325,00013.01% (-0.86)76,024,80013.87% (-0.71)76,024,80014.58%
2นาย ปิยะ เตชากูล55,050,0008.92% (+0.01)55,000,0008.91% (-1.12)55,000,00010.03% (-0.45)54,625,00010.48%
3นาง สายสุทธิ์ เตชากูล45,419,8947.36% 45,419,8947.36% (-0.76)44,507,0878.12% (-1.38)49,562,8879.50%
4นาย วิวัฒน์ กรมดิษฐ์42,750,0006.93% 42,750,0006.93% (-0.87)42,750,0007.80% (+1.24)34,200,0006.56%
5บริษัท กรมดิษฐ์ คอร์ป จำกัด29,390,1994.76% 29,390,1994.76% (-0.60)29,390,1995.36% (-0.28)29,390,1995.64%
6นาย พงษ์ชัย จงไพศาลศิลป์16,159,5002.62% 16,159,5002.62% (-0.33)16,159,5002.95% (-0.15)16,159,5003.10%
7นาย บัณฑิต ตุงคะเศรณี15,372,0002.49% 15,372,0002.49% (-0.31)15,372,0002.80% (-0.15)15,372,0002.95%
8น.ส. วิภาวี กรมดิษฐ์12,937,9032.10% (+0.02)12,837,9032.08% (-0.23)12,662,9032.31% (-0.13)12,719,4032.44%
9นาง จรูญลักษณ์ พานิชชีวะ12,656,2502.05% 12,656,2502.05% (+0.20)10,125,0001.85% (-0.09)10,125,0001.94%
10น.ส. จิตติมา จารุภราดา9,846,7001.60% 9,846,7001.60% (+0.16)7,900,0001.44% (-0.07)7,900,0001.51%
11บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด9,823,7511.59% (+0.26)8,225,4511.33% (+0.69)3,524,9140.64% (-0.01)3,386,7890.65%
12นาง สมหะทัย พานิชชีวะ9,450,0001.53% 9,450,0001.53% (+0.15)7,560,0001.38% (-0.07)7,560,0001.45%
13นาย พาทิศ พานิชชีวะ9,450,0001.53% 9,450,0001.53% (+0.15)7,560,0001.38% (-0.07)7,560,0001.45%
14นาย สาริศ พานิชชีวะ9,450,0001.53% 9,450,0001.53% (+0.15)7,560,0001.38% (-0.07)7,560,0001.45%
15ด.ญ. อาภาพิศ พานิชชีวะ9,450,0001.53% 9,450,0001.53% (+0.15)7,560,0001.38% (-0.07)7,560,0001.45%
16นาย สุพัฒน์ ค้าผล8,300,0001.34% (-0.01)8,350,0001.35% (+0.06)7,050,0001.29% (+0.01)6,700,0001.28%
17นาง นาธฤดี ศรีประจิตติชัย8,000,0001.30% 8,000,0001.30% (-0.40)9,300,0001.70% (-0.80)13,050,0002.50%
18นาย สุเชาว์ ตันติพัฒน์6,670,0001.08% (-0.03)6,850,0001.11% (+0.20)5,000,0000.91% (+0.37)2,800,0000.54%
19นาย อภิรเมธ อุตรวณิช6,630,0001.07% (-0.29)8,405,4001.36% (-0.17)8,405,4001.53% (+1.53)0
20นาย พลกิจ อนันต์รัตนวิมล5,500,0000.89% 5,500,0000.89% (-0.11)5,500,0001.00% (+0.14)4,500,0000.86%
21นาง ชนิดา เผด็จสุวันนุกูล4,321,9000.70% (+0.01)4,244,0000.69% (-0.08)4,204,6000.77% (+0.07)3,638,6000.70%
22น.ส. พัชร์ศรันย์ คำพรหม4,200,0000.68% (+0.02)4,100,0000.66% (-0.09)4,100,0000.75% (-0.06)4,244,0000.81%
23นาย สุทธวีร์ ค้าผล4,200,0000.68% (-0.05)4,500,0000.73% (-0.08)4,450,0000.81% (+0.10)3,700,0000.71%
24นาย พรชัย จารุภราดา4,147,7000.67% (-0.15)5,080,0000.82% (-0.11)5,080,0000.93% (+0.11)4,250,0000.82%
25นาง สุลัย เลิศศุภกุล3,650,0000.59% 3,650,0000.59% (-0.19)4,250,0000.78% (+0.11)3,500,0000.67%
26นาย ถาวรวัฒน์ ศิษย์ครองวงษ์3,640,0000.59% (+0.02)3,500,0000.57% (-0.07)3,500,0000.64% (+0.06)3,000,0000.58%
27นาย สุธี อริยชาติผดุงกิจ3,600,0000.58% (+0.04)3,330,0000.54% (+0.54)0 0
28นาย ธีติพันธ์ เทพผดุงพร3,452,9000.56% (+0.01)3,370,0000.55% 3,000,0000.55% (+0.55)0
29นาย สุรชัย ประดิษฐอุกฤษฎ์3,421,2000.55% (+0.55)0 0 0
30นาย พันเลิศ สุนทรัช3,339,6000.54% (-0.51)6,500,0001.05% (-0.15)6,600,0001.20% (+1.20)0
31นาย สุรเชิด ต่างวิวัฒน์3,150,0000.51% 3,150,0000.51% (-0.06)3,150,0000.57% (+0.03)2,800,0000.54%
32นาย ธนภูมิ เตชากูล0 (-0.63)3,878,3640.63% (-0.09)3,953,4000.72% (+0.72)0
33นาย สัญชัย สุขสมชีวิน0 0 (-0.50)2,750,0000.50% (-0.03)2,750,0000.53%
34นาง นิชา ศิษย์ครองวงษ์0 0 0 (-0.58)3,000,0000.58%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง