ข้อมูลหุ้น ASP

บริษัท บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ เงินทุนและหลักทรัพย์
ที่อยู่ อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 3,9 และ11, 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธร กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-2285-1888, 0-2680-1111
โทรสาร 0-2285-1901-2
เว๊บไซต์ www.asiaplusgroup.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน