คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น ASP

บริษัท บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ เงินทุนและหลักทรัพย์
ที่อยู่ อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 3,9 และ11, 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธร กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-2285-1888, 0-2680-1111
โทรสาร 0-2285-1901-2
เว๊บไซต์ www.asiaplusgroup.co.th
ราคาหุ้น 2.70
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 2,105,200,709
No. ShareHolder (ASP) วันที่ 13/03/19 วันที่ 28/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)178,099,9808.46% 178,099,9808.46%
2บริษัท เอเซียเสริมกิจ จำกัด132,491,6906.29% 132,491,6906.29%
3นาย ชาตรี โสภณพนิช96,497,3104.58% 96,497,3104.58%
4บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)85,780,2004.07% (-0.53)96,810,6004.60%
5นาย ทรงศักดิ์ จิตเจือจุน70,000,0003.32% (-0.76)86,000,0004.08%
6บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด57,308,4842.72% (+0.17)53,672,5152.55%
7นาง สุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูล54,758,4902.60% 54,758,4902.60%
8นาย ยงยุทธ จรัญวาศน์43,050,9002.04% 43,050,9002.04%
9นาย กวิณ โอภาสวงการ30,000,0001.42% 30,000,0001.42%
10น.ส. วิริณ โอภาสวงการ30,000,0001.42% 30,000,0001.42%
11กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล18,922,4000.90% (-0.21)23,269,8001.11%
12นาย ขัตติยะ โรจนตรีคูณ17,000,0000.81% (+0.08)15,300,0000.73%
13นาย บูรณะ ชวลิตธำรง15,000,0000.71% (+0.18)11,200,0000.53%
14กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ13,314,7000.63% (-0.15)16,373,9000.78%
15น.ส. ฐิติมา อุดม13,085,0400.62% (+0.62)0
16นาย บัณฑร ลิ้วประเสริฐ13,050,0000.62% 13,050,0000.62%
17นาย ณรงค์ แสงสุริยะ12,000,0000.57% (+0.02)11,500,0000.55%
18EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT11,597,5000.55% (+0.02)11,203,7000.53%
19นาย นาคินท์ วงศ์วสุ11,320,0000.54% 11,320,0000.54%
20นาง อรุณี หวั่งหลี11,000,0000.52% 11,000,0000.52%
21นาง วณา คงเดชาเลิศ10,988,0000.52% 10,988,0000.52%
22นาย พิพัฒน์ เองวัฒนา0 (-1.10)23,100,9001.10%
23NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC0 (-0.92)19,277,4000.92%
24STATE STREET EUROPE LIMITED0 (-0.71)14,902,2960.71%
25นาง ฐิติมา โอภาสวงการ0 (-0.62)13,085,0400.62%
26กองทุนเปิด บัวหลวงธนคม0 (-0.55)11,673,3000.55%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง