ข้อมูลหุ้น ASK

บริษัท บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ เงินทุนและหลักทรัพย์
ที่อยู่ อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 24, 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-2679-6226, 0-2679-6262
โทรสาร 0-2679-6241-3
เว๊บไซต์ www.ask.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน