คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น ARROW

บริษัท บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
ตลาด mai
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ -
ที่อยู่ เลขที่ 31 หมู่ 1 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง ชลบุรี 20160
โทรศัพท์ 0-3874-0371-4
โทรสาร 0-3874-0150
เว๊บไซต์ www.arrowpipe.com
ราคาหุ้น 8.40
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 253,772,544
No. ShareHolder (ARROW) วันที่ 28/08/19 วันที่ 09/05/19 วันที่ 24/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท แอลเค ซินดิเคท จำกัด67,528,87426.61% 67,528,87426.61% 67,528,87426.61%
2นาย เลิศชัย วงค์ชัยสิทธิ์66,908,01726.37% 66,908,01726.37% 66,908,01726.37%
3นาง ประครอง นามนันทสิทธิ์17,980,5067.09% 17,980,5067.09% (+0.02)17,928,6067.07%
4นาง กมลภัทร วงค์ชัยสิทธิ์10,778,5104.25% 10,778,5104.25% 10,778,5104.25%
5น.ส. สี แซ่เตีย9,003,9763.55% 9,003,9763.55% 9,003,9763.55%
6นาย ภาณุพงศ์ วิจิตรทองเรือง7,003,0912.76% 7,003,0912.76% 7,003,0912.76%
7น.ส. จงกล งามเลิศชัย5,253,5002.07% 5,253,5002.07% (+0.02)5,191,3002.05%
8นาง อรวรรณ ภัทรานุพันธุ์4,378,1831.73% 4,378,1831.73% 4,378,1831.73%
9นาย สกล งามเลิศชัย2,700,0001.06% 2,700,0001.06% 2,690,0001.06%
10นาง วัลภา ญาณสมบูรณ์2,469,3000.97% 2,469,3000.97% 2,450,0000.97%
11นาย จงกิจ งามเลิศชัย2,355,2000.93% 2,355,2000.93% (+0.02)2,316,1000.91%
12นาง ระพีพรรณ ภัทรานุพันธุ์1,968,3710.78% 1,968,3710.78% 1,968,3710.78%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง