ข้อมูลหุ้น AQUA

บริษัท บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ สื่อและสิ่งพิมพ์
ที่อยู่ อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ชั้น 21, 121/68-69 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2041-8888
โทรสาร -
เว๊บไซต์ www.aquacorp.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน