คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น APCS

บริษัท บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ ยานยนต์
ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เลขที่ 700/331 หมู่ที่ 6 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมือง ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 0-3846-8300
โทรสาร 0-3845-8751
เว๊บไซต์ http://www.asiaprecision.com
ราคาหุ้น 6.30
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 660,036,166
No. ShareHolder (APCS) วันที่ 11/05/20 วันที่ 13/03/20 วันที่ 11/03/19 วันที่ 26/11/19 วันที่ 12/03/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท แอ็ดวานซ์ เว็บ สตูดิโอ จำกัด146,000,00022.12% 146,000,00022.12% 146,000,00022.12% 146,000,00022.12% 146,000,00022.12%
2นาย อภิชาติ การุณกรสกุล91,668,39813.89% 91,668,39813.89% 91,668,39813.89% 91,668,39813.89% 91,668,39813.89%
3นาย สมชาย หงส์รัตนวิจิตร40,000,0006.06% 40,000,0006.06% 40,000,0006.06% 40,000,0006.06% 40,000,0006.06%
4นาง ดาราณี อัตตะนันทน์26,557,1314.02% (-0.91)32,557,1314.93% (+3.40)10,069,9001.53% (-3.34)32,157,1314.87% (+4.25)4,069,9000.62%
5นาย ชาญชัย กุลถาวรากร24,520,1003.72% 24,532,0003.72% (+0.05)24,202,7003.67% (-0.04)24,473,8003.71% (+0.33)22,294,6003.38%
6นาย อรรณพ ลิ้มประเสริฐ20,855,7003.16% (+0.05)20,507,6003.11% (+0.09)19,902,6003.02% (-0.04)20,197,3003.06% (+0.27)18,404,8002.79%
7นาย พิชญ์ การุณกรสกุล13,676,4252.07% (+1.01)6,976,4251.06% 6,976,4251.06% 6,976,4251.06% 6,976,4251.06%
8นาย ชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ12,335,6821.87% 12,335,6821.87% (-0.76)17,335,6822.63% (+0.76)12,335,6821.87% (-0.76)17,335,6822.63%
9นาย สิโรจน์ แสงเทวาภรณ์11,088,0001.68% 11,086,8001.68% (+0.21)9,700,0001.47% (-0.22)11,136,8001.69% (+0.25)9,500,0001.44%
10MR. TSAI MING-YU9,773,1001.48% (+1.48)0 0 (-1.37)9,037,7001.37% (+1.37)0
11น.ส. สาธินี จันทศาศวัต9,321,2591.41% 9,321,2591.41% 9,321,2591.41% 9,321,2591.41% (-0.75)14,249,5592.16%
12น.ส. ทองเพียร แสนสร้อย9,000,0001.36% (+0.02)8,846,9001.34% (+1.34)0 (-1.34)8,846,9001.34% (+1.34)0
13น.ส. กัลย์ทิชา วจนะวิจารณ์8,465,3001.28% 8,452,5001.28% (+0.08)7,918,6001.20% (-0.07)8,385,6001.27% (+1.27)0
14นาย ภาคภูมิ ศิริชัยวงศ์สกุล7,445,4001.13% 7,462,5001.13% 7,462,5001.13% 7,462,5001.13% 7,462,5001.13%
15น.ส. ศิรินันท์ วิจิตรวิกรม6,797,6111.03% 6,797,6111.03% 6,797,6111.03% 6,797,6111.03% 6,797,6111.03%
16นาย จอมทรัพย์ โลจายะ6,610,0001.00% (+1.00)0 (-3.35)22,087,2313.35% (+3.35)0 (-3.35)22,087,2313.35%
17นาย ธนภรณ์ งามมงคลรัตน์6,226,9000.94% (+0.01)6,153,9000.93% 6,109,8000.93% (-0.01)6,186,9000.94% (+0.02)6,083,1000.92%
18นาง เกศรา มานะศิลป์5,795,5000.88% (+0.01)5,745,0000.87% (+0.19)4,455,0000.68% (-0.18)5,685,2000.86% (+0.86)0
19นาย สวิจักร์ โลจายะ5,305,0000.80% 5,305,0000.80% (+0.80)0 (-0.83)5,500,0000.83% (+0.83)0
20นาย อภิรักษ์ จิระพจชพร5,124,7000.78% 5,124,7000.78% 5,124,7000.78% 5,124,7000.78% (+0.01)5,089,6000.77%
21นาย วีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์5,000,0000.76% (+0.12)4,256,1000.64% (+0.64)0 (-0.61)4,000,0000.61% (+0.61)0
22นาย วรพจน์ จรรย์โกมล4,695,8520.71% 4,695,8520.71% 4,695,8520.71% 4,695,8520.71% (+0.03)4,487,5520.68%
23นาย ไพทูรย์ มานะศิลป์4,500,0000.68% 4,495,0000.68% (+0.14)3,565,0000.54% (-0.14)4,485,0000.68% (+0.68)0
24ม.ร.ว. ศศิจุฑาภา วรวรรณ4,246,6000.64% 4,246,6000.64% 4,246,6000.64% 4,246,6000.64% (-0.21)5,597,7000.85%
25น.ส. พร้อมพร อังสุพันธุ์4,082,2000.62% 4,082,2000.62% 4,082,2000.62% 4,082,2000.62% 4,082,2000.62%
26นาย ไพฑูรย์ มานะศิลป์4,020,0000.61% 4,020,0000.61% (+0.09)3,430,0000.52% (-0.09)4,020,0000.61% (+0.61)0
27นาง ปารดา ลิ่มอติบูลย์3,920,0000.59% (-0.01)3,949,0000.60% (+0.01)3,920,0000.59% (-0.01)3,929,5000.60% (-0.21)5,325,0000.81%
28บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด3,760,6170.57% (+0.05)3,462,6170.52% (+0.52)0 0 (-0.60)3,942,5620.60%
29น.ส. นัทที กิติกรอรรถ3,321,1000.50% 3,321,1000.50% (-0.02)3,424,6000.52% 3,424,6000.52% 3,424,6000.52%
30บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก0 (-1.48)9,793,1001.48% (+0.11)9,061,7001.37% (+1.37)0 (-1.39)9,189,7001.39%
31นาย ธีรชาติ วีรวรรณ0 (-1.02)6,744,4001.02% 6,744,4001.02% 6,744,4001.02% 6,744,4001.02%
32นาย สุชาติ อุสาหะ0 0 (-1.34)8,846,9001.34% (+1.34)0 (-1.52)10,000,0001.52%
33นาย พรพรหม พรหมวาณิช0 0 0 0 (-0.96)6,310,0000.96%
34นาย ชรินทร์ โซนี่0 0 0 0 (-0.77)5,090,3000.77%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง