ข้อมูลหุ้น AMANAH

บริษัท บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ เงินทุนและหลักทรัพย์
ที่อยู่ 16-16/1 ซอยเกษมสันต์ 1 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ 0-2091-6456
โทรสาร 0-2030-6401
เว๊บไซต์ http://www.amanah.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน