คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น AJ

บริษัท บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
ที่อยู่ 95 ถนนท่าข้าม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
โทรศัพท์ 0-2415-0035, 0-2415-6059
โทรสาร 0-2415-6068
เว๊บไซต์ www.ajplast.co.th
ราคาหุ้น 19.20
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 399,438,453
No. ShareHolder (AJ) วันที่ 13/11/20 วันที่ 28/08/20 วันที่ 11/06/20 วันที่ 06/03/20 วันที่ 29/08/19 วันที่ 14/03/19 วันที่ 09/03/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์8,633,7882.16% 8,633,7882.16% 8,633,7882.16% 8,633,7882.16% 8,633,7882.16% 8,633,7882.16% 8,633,7882.16%
2นาย ภูมิพันฉัตร สุทธิสัมพัทน์46,426,66611.62% 46,426,66611.62% 46,426,66611.62% 46,426,66611.62% 46,426,66611.62% 46,426,66611.62% 46,426,66611.62%
3นาย ณรงค์ สุทธิสัมพัทน์29,880,0007.48% 29,880,0007.48% 29,880,0007.48% 29,880,0007.48% 29,880,0007.48% 29,880,0007.48% 29,880,0007.48%
4น.ส. อจลา สุทธิสัมพัทน์25,720,2006.44% (-0.10)26,106,9006.54% 26,106,9006.54% 26,106,9006.54% 26,106,9006.54% 26,106,9006.54% 26,106,9006.54%
5นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล17,173,0004.30% 17,173,0004.30% (+0.45)15,384,8003.85% (+1.84)8,040,0002.01% (-0.60)10,414,0002.61% (+0.15)9,826,6002.46% (-0.28)10,964,5002.74%
6น.ส. วรัญญา ฉัตรพิริยะพันธ์15,070,0003.77% (-1.46)20,900,0005.23% 20,900,0005.23% 20,900,0005.23% 20,900,0005.23% 20,900,0005.23% (+1.69)14,160,0003.54%
7บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด13,809,3323.46% (-0.64)16,360,6134.10% (+2.37)6,911,9201.73% (-0.35)8,325,7202.08% (+0.23)7,403,3201.85% (+0.02)7,295,3341.83% (+0.53)5,202,7341.30%
8นาย สันติชัย เตียวสมบูรณ์กิจ9,881,5002.47% (+0.50)7,873,3001.97% (+0.33)6,554,1001.64% (+0.69)3,799,7000.95% (+0.12)3,303,9000.83% (+0.08)3,008,7000.75% (+0.12)2,499,2000.63%
9นาง นงนิภา สุทธิสัมพัทน์5,600,0001.40% 5,600,0001.40% 5,600,0001.40% 5,600,0001.40% 5,600,0001.40% 5,600,0001.40% 5,600,0001.40%
10นาง วารุณี ชลคดีดำรงกุล4,333,1001.08% (+0.21)3,483,1000.87% (+0.20)2,667,6000.67% 2,667,6000.67% 2,667,6000.67% 2,667,6000.67% 2,667,6000.67%
11นาง ปริญญา ขันเจริญสุข4,144,9441.04% 4,144,9441.04% 4,144,9441.04% 4,144,9441.04% 4,144,9441.04% 4,144,9441.04% 4,144,9441.04%
12นาย ทิตนนท์ นาคะศิริ3,842,9000.96% (-0.08)4,158,3001.04% (-0.02)4,228,3001.06% 4,222,3001.06% 4,222,3001.06% (+0.01)4,212,3001.05% (+0.05)3,977,4001.00%
13นาง รณิต ศุภพิพัฒน์3,371,0000.84% 3,371,0000.84% (-0.04)3,510,0000.88% 3,510,0000.88% 3,510,0000.88% 3,510,0000.88% 3,510,0000.88%
14นาย นเรศ งามอภิชน3,200,0000.80% (+0.80)0 0 0 0 0 0
15นาง ศุลีมาศ สุทธิสัมพัทน์2,712,2220.68% 2,712,2220.68% 2,712,2220.68% 2,712,2220.68% 2,712,2220.68% 2,712,2220.68% 2,712,2220.68%
16นาย วิรัตน์ เตียวสมบูรณ์กิจ2,665,0000.67% 2,665,0000.67% (-0.07)2,965,0000.74% (-0.05)3,169,9000.79% (+0.79)0 0 0
17บริษัท บีเอ็นเอฟ แอสเสท แมเนจเม้นท์ จำกัด2,625,0000.66% 2,625,0000.66% (+0.66)0 0 0 0 0
18นาย สมเกียรติ เทิดทูลทวีเดช2,600,0000.65% (+0.02)2,500,0000.63% (-0.05)2,700,0000.68% 2,700,0000.68% 2,700,0000.68% 2,700,0000.68% 2,700,0000.68%
19น.ส. ดารณี ฉัตรพิริยะพันธ์0 (-1.55)6,200,0001.55% (-1.00)10,170,0002.55% 10,170,0002.55% 10,170,0002.55% (+0.30)9,000,0002.25% (+0.43)7,250,0001.82%
20นาย อนันต์ ฉัตรพิริยะพันธ์0 0 (-1.69)6,770,0001.69% (+0.21)5,900,0001.48% (+0.34)4,540,0001.14% (+1.14)0 0
21บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก0 0 (-0.61)2,450,0000.61% (+0.61)0 0 0 0
22นาย ทรงชัย ธัมพาณิชย์สกุล0 0 0 (-0.71)2,854,6000.71% 2,854,6000.71% (-0.02)2,914,6000.73% (+0.16)2,281,5000.57%
23นาย โชคชัย ธรรมยุติการ0 0 0 0 0 0 (-0.69)2,770,7000.69%
24นาย ณัฐวัฒน์ วรจิตชุติวัฒน์0 0 0 0 0 0 (-0.54)2,169,1290.54%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง