คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น AIT

บริษัท บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่อยู่ 37/2 ถนนสุทธิสาร แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. 10320
โทรศัพท์ 0-2275-9400
โทรสาร 0-2275-9100, 0-2275-9200
เว๊บไซต์ www.ait.co.th
ราคาหุ้น 23.10
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 206,395,873
No. ShareHolder (AIT) วันที่ 23/04/19 วันที่ 24/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย ศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์10,753,2255.21% 10,753,2255.21%
2นาย โชดิวัต ดั่นธนสาร7,000,0003.39% 7,000,0003.39%
3น.ส. ศศิเนตร อุ่นทรพันธุ์6,898,1153.34% 6,898,1153.34%
4นาย กิตติศักดิ์ สพโชคชัย6,874,6593.33% 6,874,6593.33%
5บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด6,513,4653.16% (-0.40)7,354,7083.56%
6นาย สุรพร รักตประจิต5,455,8852.64% 5,455,8852.64%
7น.ส. ศิณานางค์ อุ่นทรพันธุ์5,052,9082.45% 5,052,9082.45%
8นาย ศิณะ อุ่นทรพันธุ์5,044,0602.44% 5,044,0602.44%
9นาง สร้อยสน จารุดิลก2,606,3781.26% 2,606,3781.26%
10น.ส. จันทณา กระแสร์แสน2,600,0001.26% 2,600,0001.26%
11นาย ธนา ไชยประสิทธิ์2,250,0001.09% 2,250,0001.09%
12บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)2,195,0001.06% 2,195,0001.06%
13นาย ธวัช ตันติเมธ2,178,0001.06% (-0.07)2,328,0001.13%
14นาย องอาจ วรวิทย์ลิขิต2,070,0001.00% (-0.40)2,880,0001.40%
15นาย ธนะสิน พิพัฒน์กิตติกุล1,950,0000.95% 1,950,0000.95%
16น.ส. อักษร วิจิตโท1,725,9000.84% 1,725,9000.84%
17กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล1,630,6000.79% (-0.06)1,760,1000.85%
18นาง เนตรนภิส อุ่นทรพันธุ์1,552,4970.75% 1,552,4970.75%
19กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ1,550,9000.75% (-0.06)1,674,0000.81%
20นาย ฐิติกร สพโชคชัย1,500,0000.73% (+0.03)1,450,0000.70%
21กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ1,497,0000.73% (-0.21)1,935,7000.94%
22นาย ทิวา จิรพัฒนกุล1,490,4000.72% (+0.04)1,400,4000.68%
23น.ส. อานา นิธิรักษา1,420,0000.69% (-0.06)1,540,0000.75%
24น.พ. เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์1,370,0000.66% 1,370,0000.66%
25กองทุนเปิด เค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ1,344,6000.65% 1,344,6000.65%
26นาย บดินทร์ หลาบหนองแสง1,275,0000.62% (+0.09)1,101,1000.53%
27นาง มณีรัตน์ อาชวานันทกุล1,255,1000.61% 1,255,1000.61%
28น.ส. พิมผกา สพโชคชัย1,255,0000.61% 1,250,0000.61%
29นาย สมควร ชูวรรธนะปกรณ์1,210,0000.59% 1,210,0000.59%
30นาง สมสุข มั่นคง1,162,1640.56% 1,162,1640.56%
31น.ส. ปานทิพย์ เล็กมณี0 (-0.62)1,283,2000.62%
32กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน0 (-0.55)1,131,4000.55%
33NOMURA PB NOMINEES LTD.0 (-0.52)1,072,0000.52%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง